Nanne en Hains Koopman (10)

“Bedrijfsvoering optimaliseren is nu het belangrijkste speerpunt’’

Sinds 2008 melken de broers Nanne en Hains Koopman op de nieuwe locatie in Oudega 180 melkkoeien. Hun bedrijf is verplaatst vanuit het dorp na deze nieuwbouwlocatie met uitzicht op de het Friese meer de Fluessen. De verplaatsing bekende meer dan een verdubbeling in bedrijfsomvang. “We gingen van 80 naar 180 koeien’’, vertelt Nanne Koopman. ‘’Een flinke stap voorwaarts, dat wel vroeg om een andere aanpak’’, gaat hij verder.

Toekomstplannen in sneltreinvaart uitgevoerd

Na de verhuizing werd het duidelijk dat Hains Koopman (34) ook graag boer wilde worden. Hij werkte nog als technisch tekenaar bij een architectenbureau, maar deed in verleden vaak hand- en spandiensten en molk regelmatig in het weekend. De tekening van de stal en het huis komen dan ook grotendeels van zijn hand.

De afgelopen jaren kwam er veel op het pad van de broers Koopman. Ze moesten keuzes maken, waardoor hun toekomstplannen veel sneller werden gerealiseerd dan zij in hun uitgewerkte ‘ondernemersplan’ hadden opgenomen. “We hebben de afgelopen jaren grote stappen gemaakt’’, merkt Nanne Koopman op. Zo hebben ze besloten in 2009 het jongvee uit te besteden aan de buurman. Hij zit ook in het vennootschap en is verantwoordelijk voor de het jongvee vanaf 1 jaar tot vlak voor het afkalven. In de 2012 kochten ze er een boerderij bij. Hier woont nu Hains met zijn gezin en verzorgt hier het jongvee van 0 tot 1 jaar.

Grondgebruik optimaliseren

De aankoop van de boerderij en de samenwerking met de buurman betekende ook dat ze beschikking kregen over 62 hectare extra land. In totaal hebben ze 124 hectare in gebruik. Het is deels zand grond, maar het grootste gedeelte 102 hectare is kleigrond. “We zijn een zoektocht gestart naar de juiste invulling van het grondgebruik. Nu telen we 84 hectare gras, 20 hectare maïs, 7 hectare verhuren we als aardappelland. Verder hebben nog 7 hectare in natuur’’, somt Hains op. Ze zijn nog niet overtuigd of dit de beste invulling is voor de komende jaren. Dit heeft ook te maken met andere ontwikkelen op het bedrijf. Zo willen ze de veestapel nog wat verder uitbreiden en intensiever beweiden. Het verhogen van de gewasopbrengsten is een belangrijk speerpunt op dit bedrijf. Hiervoor hebben zij al een aantal maatregelen genomen, zoals het aanleggen van (peilgestuurde) drainage op 45 hectare, het diepspitten van percelen en het telen van rietzwenkgras met rode klaver. Echte resultaten hebben zij hier nog niet van. Door deelname aan het project Koeien & Kansen hopen zij meer inzicht te krijgen in de effecten van deze maatregelen; zowel economische als milieutechnisch. Ook willen zij zich richten op het thema water. ‘’We hebben hier in Friesland natuurlijk veel water. Sloten liggen door percelen en in samenspraak met het Waterschap moeten hier mogelijkheden liggen voor beide partijen’’, zegt Nanne.

Maatschappelijk betrokken

"Na een aantal jaren stalvoedering gaan de koeien sinds een paar jaar weer naar buiten. De komende jaren willen we meer beweiding toepassen. Op kleine perceeltjes  van 1,5 hectare laten we de koeien rondweiden’’, legt Nanne uit. Naast het economisch belang van beweiden zien zij ook de meerwaarde van koeien in de wei vanuit maatschappelijk oogpunt. De kennis rondom het beweiden vergaren zij uit de project Amazing Grazing, waaraan ze sinds een jaar deelnemen. De afgelopen jaren zijn we erg druk geweest met het ontwikkelingen van ons bedrijf. ‘’De komende tijd proberen we door actief deel te nemen aan projecten nieuwe bruikbare sturingselementen te ontwikkelen voor onszelf en voor ons bedrijf. Met als uiteindelijke doel onze bedrijfsvoering verder te optimaliseren, zowel op economisch, technisch en maatschappelijk vlak”.

Trefwoorden: beweiding, extensief, water, weidevogelbeheer