Nieuws

Koopman experimenteert met verdunnen van mest met water

Gepubliceerd op
12 augustus 2019

Koeien & Kansen bedrijf Koopman neemt dit jaar voor het eerst deel aan de BES Pilot. Zij mogen daarom meer dierlijke mest op eigen land uitrijden, maar moeten daarom wel minder N uit kunstmest gebruiken. Dat vraagt om een zo hoog mogelijke benutting van de beschikbare nutriënten uit eigen mest. Uit de praktijk is gebleken dat het toevoegen van water aan mest leidt tot een hogere benutting. Koopman heeft dit voorjaar hiermee geëxperimenteerd.

Meten met peilstok niet optimaal 

De gebroeders Koopman hebben verschillende methoden getest. De eerste is de mesthoeveelheid peilen met een stok vóór en ná watertoevoeging in de put. Via volumebepaling met een peilstok probeerden ze dus de mengverhouding water en mest te regelen. In theorie is dat gemakkelijk maar de meetonnauwkeurigheid is in de praktijk groot omdat het aantal m3 per gemeten cm groot is. Bovendien staat de mest niet altijd 100% vlak. Koopman liet de mest vóór uitrijden steeds onderzoeken op ds% en N- en P2O5 gehalten. Mest met lage gehalten werd met deze verdunningsmethode veel te arm, terwijl mest met hoge gehalten juist meer verdund zou mogen worden. In beide gevallen niet wenselijk volgens deze Koeien & Kansen-deelnemers. Dus Koopman is achteraf geen voorstander van deze methode, aangezien hiermee een grote variatie in N-en P2O5-gehalte per m3 mest in de put ontstaat. In onderstaande tabel staat een indicatie van de gehalten in de mest.

Tabel 1: Resultaten van analyses mestmonsters 2019
Tabel 1: Resultaten van analyses mestmonsters 2019

Waterdosering vaststellen op basis van droge stofpercentage

Wanneer Koopman de gehalten van de mest uniformeert naar een vast droge stofpercentage liggen de gehalten veel dichter bij elkaar. In tabel 2 staan de gehalten van de mest geüniformeerd naar 8 procent.

Uit deze tabel blijkt dat er nog steeds wel spreiding is, maar dat heeft ook te maken met de diergroepen waarvan de mest afkomstig is.

Tabel 2: Resultaten van analyses mestmonsters 2019, gestandaardiseerd naar 8% droge stof
Tabel 2: Resultaten van analyses mestmonsters 2019, gestandaardiseerd naar 8% droge stof

Uitrijden mest met 6% droge stofpercentage

Koopman wil nu alle mest gaan uitrijden op basis van een vast droge stofpercentage van 6%.  Bij dit percentage is de mest gevoelsmatig van een goede dikte. Het vloeit dan goed uit terwijl de kosten voor uitrijden niet onnodig hoog worden, omdat er te veel vloeistof verpompt moet worden.

Als het droge stofpercentage en het volume van de mest bekend zijn kan berekend worden hoeveel water Koopman moet toevoegen.

Methoden van toevoegen van water

Koopman voegt op drie manieren water toe aan de mest:

  • Via een waterbron. Door simpelweg de kraan openen te zetten komt het water in de put. Via de watermeter wordt het volume bepaald.
  • Vanuit de wateropvang onder de vaste mestopslag. Dit gebeurt via het bijpompen in de sleepslanginstallatie.
  • Water vanuit een sloot. Dit gaat ook via bijpompen in de sleepslanginstallatie.

De volumemetingen vinden bij deze laatste twee methoden plaats via de meter op de installatie van de loonwerker.

Duidelijk werd dat ook vóóraf goed gemixt moet worden anders mengen het water en de mest niet goed.

Werkwijze:

  1. Droge stof percentage mest vaststellen
  2. Keuze op welke wijze water toevoegen, hoeveelheid regelen via passende methode
  3. Ds% controleren na toevoeging en mixen.
  4. Eventueel extra water toevoegen als ds% nog hoger is dan gewenst.

Droge stofpercentage in mest  vaststellen

Koopman wil deze methode snel toepasbaar maken door een apparaat aan te schaffen waarmee het droge stofpercentage makkelijk en snel bepaald kan worden. Dit kan provisorisch met een digitale keuken weegschaal en een airfryer. De voorkeur gaat echter uit naar een professionele droge stofbepaler. Op dit moment wordt gezocht naar een apparaat met een goede prijs / kwaliteit verhouding.

Vervolg

Gedurende groeiseizoen 2019 wordt deze methode getest. Een vraag is wat het ideale ds% van de uit te rijden mest moet zijn. Is de 6% een goede keuze of moet er nog meer water bij?  Als deze werkmethode in de praktijk goed blijkt te werken zal daar in 2020 verder naar gekeken worden.