Thijs Neutel in Saaksum (9)

‘Altijd op zoek naar nieuwe kennis en ervaringen’

In de kop van Groningen ligt het melkveebedrijf van Thijs Neutel (36) in Saaksum. Hier woont hij samen met zijn vrouw Machtelt en zoontje Guus. In 2022 zal zijn vader een stap terug doen en neemt hij het bedrijf over. In 1997 is zijn vader vanuit Hoogeveen hier neer gestreken. En zijn ze door jaren heen gegroeid tot een melkveebedrijf met 190 melkkoeien en zo’n 100 stuks jongvee. In totaal heeft hij 80 hectare grasland ter beschikking en verbouwt hij nog eens 16 hectare tarwe op zware klei. Hij levert jaarlijks 1,9 miljoen kilogram melk aan Friesland Campina.

De belangrijkste reden om deel te nemen aan het project Koeien & Kansen is dat Thijs altijd op zoek is naar kennis om zijn bedrijfsvoering verbeteren. Nu de overname bijna afgerond is, is het volgens hem een mooi moment om deze uitdaging aan te gaan. “Ik hoop door deelname meer kennis en kunde op te doen rondom onderwerpen die nu spelen op mijn bedrijf, maar ook rondom thema’s waarmee mijn bedrijf en de sector in de toekomst te maken krijgen. Hieraan wil ik graag sectorbreed een bijdrage leveren. Ik boer namelijk intensief in een extensief gebied’’, merkt Thijs op. Dat levert zowel uitdagingen als kansen op. Een belangrijk onderdeel hiervan zal zijn de samenwerking tussen zijn melkveebedrijf en de akkerbouwers in buurt. “Hier liggen kansen voor beide sectoren om tot meer kringlooplandbouw te komen’’, meent hij.

Werken aan grondgebondenheid

Voor Thijs Neutel staan voor het komende jaar de volgende speerpunten op de agenda: methaan, stikstof, biodiversiteit en grondgebondenheid. ‘Vooral die grondgebondenheid vind ik belangrijk. We moeten namelijk als sector extensiever gaan produceren. Dat betekent in mijn situatie dat ik de komende jaren moet groeien in oppervlakte en niet in koeien. Dit heeft nu mijn prioriteit’, gaat hij verder. Hij hoopt dit realiseren door zich meer te richten op de samenwerking met akkerbouwers en hierdoor over meer grond te kunnen beschikken. Dat tekent wel dat hij te maken heeft met vruchtwisselingen. Hier wil hij de komende jaren graag verder mee experimenteren. Dat geldt ook voor het thema biodiversiteit. 'Hier wil ik graag de komende tijd aan werken en wil gaan experimenteren met bloemenmengsels langs de randen van de percelen. Dit geeft niet alleen impuls aan de biodiversiteit, maar kleurt ook het landschap. Ik vind namelijk belangrijk dat ons bedrijf gewaardeerd wordt door de omgeving'', merkt op.

Integrale aanpak uitgangspunt

Binnen zijn bedrijfsvoering kiest hij graag voor een integrale aanpak, waarbij volgens hem eiwitefficiëntie de sleutel is. Zo is hij bijvoorbeeld minder eiwit gaan voeren. Ook past hij sinds 4 jaar weer weidegang toe. Dat levert hem 1,5 cent extra melkgeld op. “Dat is natuurlijk mooi meegenomen, maar ik voelde ook de maatschappelijke druk om de koeien weer naar buiten te doen. Bovendien zorgt de opname van vers gras voor een betere eiwitbenutting en dat draagt weer bij aan die efficiëntie’’, gaat hij verder. Hij vindt het leuk om te experimenteren binnen zijn bedrijfsvoering. ‘’Door mijn deelname aan Koeien & Kansen hoop ik nieuwe kennis en kunde te ontwikkelen, die niet alleen positief bijdragen aan de ontwikkeling van mijn bedrijf, maar ook aan de sector’’, merkt Thijs tot slot op.

Neutel in beeld

Lees meer:

Trefwoorden: intensief, AMS, kleigrond, samenwerking akkerbouw - melkvee, experimenteren, eiwit van eigen land