Werkwijze

Dit programma gaat uit van co-creatie. We nodigen iedereen die betrokken is bij mesttoediening uit om mee te denken en innovaties in te dienen. We screenen de ideeën op diverse aspecten, zoals het te verwachten effect ten aanzien van ammoniakemissie, haalbaarheid en verwachte neveneffecten.

Na aanmelding volgt een intakegesprek. In dit gesprek zetten we samen de details van het idee helder uiteen zodat de beoordelaars zich een goed beeld kunnen vormen.

Na het intakegesprek anonimiseren (nummeren) we de ideeën. Dit maakt een objectieve beoordeling door de beoordelingsteams mogelijk. Zo zorgen we dat voorkennis, meningen of persoonlijke voorkeuren en relaties niet meewegen in de beoordeling. Ieder idee wordt door twee teams van onafhankelijke wetenschappers beoordeeld. Zij hanteren hierbij een zorgvuldig opgesteld screeningsprotocol. Bij de screening kijken we naar factoren als emissiereductie, toepasbaarheid, neveneffecten, marktperspectief en draagvlak.

De twee beoordelingsteams leggen hun bevindingen naast elkaar en vellen een eindoordeel. Hierbij zijn er drie mogelijke uitkomsten:

  • Groen: het idee gaat door naar de volgende fase.
  • Oranje: er is onvoldoende informatie om te beoordelen of het idee wel of niet door de eerste screening komt. Indieners van deze ideeën krijgen de vraag om meer informatie te geven over hun idee.
  • Rood: het idee wordt - in de staat waarin het ingediend is - niet verder onderzocht. Dit kan verschillende redenen hebben, bijvoorbeeld dat het idee buiten de scope van dit project (de toediening van mest) valt of dat het idee weinig of geen reductie van ammoniakemissie realiseert.

Als een idee het niet haalt, kan het verstandig zijn om het nog eens op de tekentafel te leggen en verder te ontwikkelen. Mogelijk komt het met de nodige aanpassingen in een volgende fase wel door de screening.

Innovaties die door de eerste selectie komen, onderzoeken we en ontwikkelen we eventueel verder in samenwerking met de specialisten uit het programma. Hierbij vragen wij een substantiële inbreng van de indiener.