Missie en visie

Missie

Dit programma is bedoeld om oplossingen te vinden voor de stikstofproblematiek en zo bij te dragen aan een betere balans tussen boer, burger en natuur & milieu.   

Visie

Dit programma stimuleert de ontwikkeling van toedieningstechnieken voor mest met een lage ammoniakemissie en creƫert draagvlak voor implementatie daarvan waardoor de landbouw een aanzienlijke verlaging kan bereiken van de ammoniakemissie bij toedienen van mest.

Doelstelling

Dit programma heeft twee hoofddoelstellingen.

  1. Het halveren van de ammoniakemissie veroorzaakt door mesttoediening in de Nederlandse landbouw door de ontwikkeling van innovatieve technieken.
  2. Het verkrijgen van een breed draagvlak voor implementatie van nieuwe technieken en daarmee een hoge implementatiegraad.