Project Amazing Grazing

Project

Amazing Grazing 2.0

Beweiden is een wezenlijk onderdeel van toekomstgerichte melkveehouderijbedrijven. In Amazing Grazing onderzoeken en onderbouwen we oplossingen voor inpassing van beweiden. Die vertalen we naar kennis, managementtools en concrete beweidingssystemen voor de praktijk. Amazing Grazing stimuleert daarmee de toepassing en ontwikkeling van beweiden in Nederland, als onderdeel van modern vakmanschap, nu en in de toekomst.

Amazing grazing: Grazing is Amazing

Beweiden is een vak. In Amazing Grazing staat het ‘wat en hoe’ van beweiden centraal. Basiselementen hierbij zijn 1) nieuwe kennis over gras en graslandmanagement, 2) nieuwe technologieën rondom beweiding en gras en 3) modern beweidingsvakmanschap van de veehouder. De focus ligt op het zoeken en onderbouwen van oplossingen, bijvoorbeeld voor grote koppels en kleine huiskavels. Rond beweiden is nog veel te ontdekken en te vernieuwen. Grazing is Amazing, is dan ook het vertrekpunt van het project.

Amazing Grazing: Werken aan kennisbouwstenen

AmazingGrazing-Bouwstenen-Beweiding-l.png

In de eerste fase van Amazing Grazing onderzoeken we mogelijke oplossingen, die we in veldproeven wetenschappelijk toetsen en onderbouwen. De veldproeven liggen op Dairy Campus, KTC Zegveld en PPO Vredepeel. De resultaten van de veldproeven vertalen we in zes kennisbouwstenen rond beweiden, die we in samenhang bekijken.

Amazing Grazing: Werken aan tools en kennis voor de praktijk

Op basis van de zes kennisbouwstenen worden in de tweede fase van Amazing Grazing managementtools, kennis en beweidingssystemen voor de praktijk ontwikkeld en getest. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om een tool voor graslandplanning, een dashboard voor dagelijks aflezen van de grasopname of de meest optimale vorm van Roterend Standweiden. Deze ontwikkeling gebeurt in samenspel met partners en toetsing vindt plaats in praktijkproeven. De partners kunnen vervolgens de tools en kennis implementeren in de praktijk; Amazing Grazing ondersteunt dit proces.

Amazing Grazing: De best mogelijke kennis

Wetenschappelijke onderbouwing staat centraal in de eerste fase van Amazing Grazing. Daarbij schakelen we nationale en internationale deskundigen in. Ook marktpartijen, de zuivelsector en melkveehouders zijn onze sparringpartners. Het doel van Amazing Grazing is het ontwikkelen van de best mogelijke kennis voor beweiden en die toepasbaar maken voor de praktijk.

Amazing Grazing: Samen met

De opdrachtgever is de Duurzame Zuivelketen (een gezamenlijk initiatief van LTO Nederland en NZO), met als financiers ZuivelNL en ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid.

Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met RUG/Campus Fryslân, PPS Precisielandbouw 2.0, PPS Ruwvoerproductie en Bodemmanagement, Feed4Foodure en Systeeminnovatie Veenweiden Beweiden. De uitvoerders zijn werkzaam bij Wageningen UR Livestock Research, Louis Bolk Instituut, Dairy Campus, KTC Zegveld en Wageningen University Leerstoelgroep Dierlijke Productiesystemen De projectleiding is in handen van Bert Philipsen van Wageningen UR.