Nieuws

Betere koegezondheid door kortere droogstand

Gepubliceerd op
5 juli 2018

Het doormelken van koeien in de maanden voor afkalven lijkt niet nadelig voor hun welzijn. Ook hadden de koeien een hogere voeropname na afkalven. Wel was het verkorten of weglaten van de droogstand negatief voor de netto opbrengsten en broeikasgasemissies. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van Akke Kok, die op 21 juni cum laude is gepromoveerd.

Uit eerdere studies bleek dat het verkorten van een maand of weglaten van de droogstand de stofwisseling verbetert, maar resulteert in een lagere melkproductie. Het doel van het promotieonderzoek was het in kaart brengen wat de gevolgen zijn van het verkorten of weglaten van de droogstand voor dierenwelzijn, de netto financiële opbrengsten van de veehouder, en broeikasgasemissies per kilogram melk. Op basis van gedrag lijkt het melken van koeien in de maanden voor afkalven hun welzijn niet te verminderen. Bovendien hadden koeien zonder droogstand een hogere voeropname en langere ligduur na afkalven. Uit een modelstudie blijkt dat het verkorten of weglaten van de droogstand een negatief effect heeft op netto opbrengsten (-€12 en -€16 per koe per jaar) en broeikasgasemissies per eenheid melk (+0.8% en +0.5%).

Verbetering koegezondheid

Het is volgens Akke Kok aannemelijk dat deze kleine negatieve gevolgen worden gecompenseerd door een lagere ziekte-incidentie en een verlengde levensduur, als gevolg van de verbeterde stofwisseling wanneer de droogstand wordt weggelaten. Het verkorten of weglaten van de droogstand lijken op basis van dit onderzoek daarom duurzame manieren om de stofwisseling van koeien in vroege lactatie te verbeteren. Gegeven hierbij is wel dat dit geldt voor koeien met een goede uiergezondheid, dit omdat een eerdere studie aantoonde dat koeien met een hoog celgetal of historie met uiergezondheidsproblemen een verhoging van het celgetal laten zien na kalven bij het weglaten van de droogstand.

Cum laude promotie onderzoek

Akke Kok promoveerde aan de WUR op 21 juni cum laude op het proefschrift met de titel ’More milking days with lower yields: sustainability impacts of short or no dry period in dairy cows’. Haar promotie werd uitgevoerd binnen de leerstoelgroepen Dierlijke Productiesystemen, Adaptatiefysiologie en Bedrijfseconomie van Wageningen University & Research. Het promotie-onderzoek maakt deel uit van het project ‘Droogstand op Maat’. Het project is onderdeel van de Publiek-Private Samenwerking ‘Duurzame Zuivelketen’ en wordt gefinancierd door ZuivelNL en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.