Project

Amazing Grazing 2.0

Beweiden is een wezenlijk onderdeel van toekomstgerichte melkveehouderijbedrijven. In Amazing Grazing onderzoeken en onderbouwen we oplossingen voor inpassing van beweiden. Die vertalen we naar kennis, managementtools en concrete beweidingssystemen voor de praktijk.

In Amazing Grazing staat het ‘wat en hoe’ van beweiden centraal. Basiselementen hierbij zijn nieuwe kennis over gras en graslandmanagement, nieuwe technologieën rondom beweiding en gras en modern beweidingsvakmanschap van de veehouder. De focus ligt op het zoeken en onderbouwen van oplossingen, bijvoorbeeld voor grote koppels en kleine huiskavels.

Werken aan kennisbouwstenen

In de eerste fase van Amazing Grazing onderzoeken we mogelijke oplossingen, die we in veldproeven wetenschappelijk toetsen en onderbouwen. De veldproeven liggen op Dairy Campus, KTC Zegveld en PPO Vredepeel. De resultaten vertalen we in zes kennisbouwstenen rond beweiden, die we in samenhang bekijken.

Op basis van de zes kennisbouwstenen worden in de tweede fase van Amazing Grazing managementtools, kennis en beweidingssystemen voor de praktijk ontwikkeld en getest. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om een tool voor graslandplanning, een dashboard voor dagelijks aflezen van de grasopname of de meest optimale vorm van Roterend Standweiden. Deze ontwikkeling gebeurt in samenspel met partners en toetsing vindt plaats in praktijkproeven. De partners kunnen vervolgens de tools en kennis implementeren in de praktijk; Amazing Grazing ondersteunt dit proces.

Wetenschappelijke onderbouwing staat centraal in de eerste fase van Amazing Grazing. Daarbij schakelen we nationale en internationale deskundigen in. Ook marktpartijen, de zuivelsector en melkveehouders zijn onze sparringpartners. Het doel van Amazing Grazing is het ontwikkelen van de best mogelijke kennis voor beweiden en die toepasbaar maken voor de praktijk.

Samen met

De opdrachtgever is de Duurzame Zuivelketen (een gezamenlijk initiatief van LTO Nederland en NZO), met als financiers ZuivelNL en ministerie van Economische Zaken. Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met RUG/Campus Fryslân, PPS Precisielandbouw 2.0, PPS Ruwvoerproductie en Bodemmanagement, Feed4Foodure en Systeeminnovatie Veenweiden Beweiden.

Nieuws

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Zie TV Nieuwe Oogst tussen 2:30 en 3:15

Producten