Project

Vrijloopstal met kunststofvloer

Er is veel onderzoek gedaan naar bodems van vrijloopstallen. Een nieuwe ontwikkeling op dit gebied is het scheiden van de faeces en urine met een kunststofvloer. Dat levert twee meststromen op waarmee je de bemesting kunt verfijnen. De faeces worden verzameld door een mestrobot. De werking van deze robot is cruciaal voor het welslagen van deze innovatie uit oogpunt van emissies, dierenwelzijn, diergezondheid en melkkwaliteit.

Het doel van dit project is de ‘weidevloer’ door te ontwikkelen tot een systeem met minimale emissies, minimale risico’s voor uiergezondheid en melkkwaliteit en geen verstoring van het diergedrag ten opzichte van de ligboxenstal.

Opzet onderzoek

In de meetstal op Dairy Campus vindt een vergelijking plaats tussen 15 koeien op de weidevloer met 15 koeien in de ligboxenstal (referentie). De vloer wordt aangelegd door ID Agro in samenwerking met het consortium van de weidevloer. Na aanleg van de vloer begin 2016 worden de eerste 6 maanden van 2016 verschillende scenario’s van reinigen getest bij een verschillende bezettingsgraad. Daarna worden 6 maanden emissiemetingen gedaan. Het gedrag wordt het gehele jaar met sensoren gevolgd.

Achtergrondinformatie

Nieuws

Producten

Nog geen producten