Nieuws

Laat nu grond bemonsteren op gras- en maisland

Gepubliceerd op
26 oktober 2017

Doe iedere vier jaar een volledig grondonderzoek op gras- en maisland. En bepaal op basis hiervan de bemesting voor de komende jaren. Als de koeien de wei uit zijn in het najaar is het een goed moment om grondbemonstering en analyses uit te laten voeren. Dit is ruimschoots voor 1 februari 2018. Het tijdstip waarop bedrijven met derogatie hun grondmonsters weer geactualiseerd moeten hebben. Het CBGV geeft tips voor een juiste grondbemonstering.

Er zijn verschillende erkende laboratoria die de grondbemonstering en analyses kunnen uitvoeren. Sommige ondernemers doen het ook zelf en sturen het monster op naar een bedrijf. Aandachtspunten van de Commissie van Bemesting Grasland en Voedergewassen bij het nemen van een goed representatief monster:

  • Neem 1 monster van maximaal 2 hectare land
  • Neem minimaal 40 steken per monster
  • Bemonster vóór een bemesting om de invloed van een bemesting op de uitslag te voorkomen (bijvoorbeeld een kalkbemesting).
  • Voor grondonderzoek op grasland wordt bemonsterd tot 10 cm diepte.
  • Bij herinzaai van grasland kan voor het ploegen of na het zaaien worden bemonsterd. Indien voor het ploegen wordt bemonsterd dan moet de bodemlaag bemonsterd worden die na het ploegen bovenkomt; bij een ploegdiepte van 25 cm voorafgaand aan herinzaai moet voor het ploegen de laag 15-25 cm worden bemonsterd. Bij herinzaai wordt geadviseerd de NLV te bepalen in het zaaibed op 0-20 cm.
  • Voor grondonderzoek op bouwland wordt meestal tot 25 cm diepte bemonsterd. De bemonsteringsdiepte bij N-mineraalonderzoek hangt af van het gewas en de grondsoort.
  • Geadviseerd wordt 1 keer in de 4 jaar grondonderzoek te laten uitvoeren. Voor bouwland op zandgrond wordt geadviseerd 1 keer in de 2 jaar grondonderzoek te laten uitvoeren voor kalium.
  • Klik verder voor meer tips: 1.2.1.monstername en analyse

Tijdstip van bemonsteren

Voor derogatie moet voor 1 februari een monster genomen zijn. Kan dit al in het najaar of is het beter om te wachten tot in de winter of het voorjaar? Daarover verscheen in 2015 een uitgebreid nieuwsbericht: Het beste tijdstip voor een grondmonster. 
Uit dit bericht blijkt dat het niet eenvoudig is om één  juist tijdstip voor alle elementen te bepalen. De direct beschikbare stikstof (N) wordt sterk beïnvloed door de seizoenen (koud, warm, nat, droog). De N-totaal trekt zich van dat alles niets aan. Voor fosfaat (P) en andere bodemkengetallen is het tijdstip van monsteren in relatie tot bemestingstijdstippen wel van belang. Het is dus wenselijk rekening te houden met het moment van bemesten en tijdstip van bemonsteren.
Verder blijkt dat de N-totaal en de daarvan afgeleide N-levering (NLV) niet worden beïnvloed door het tijdstip van monstername en ook niet door mestgiften. De P-Al en de P-CaCl (PAE) worden ook niet beïnvloed door het moment van monstername, maar wel door mestgiften.
Wat betreft pH, deze neemt heel geleidelijk af door natuurlijke processen. Het bemonsteringstijdstip voor de pH maakt dus niet uit. De pH neemt natuurlijk wel toe door bekalking. Het is verstandig om daar rekening mee te houden.