Dossier

Gras en weidegang

Gras en weidegang vormen de basis van de melkveehouderij. Met een oppervlakte van bijna 1 miljoen hectare is grasland het grootste landbouwgewas in Nederland. Wageningen University & Research werkt aan een grondgebonden melkveehouderij van de toekomst. Wij onderzoeken de effecten van weidegang en naar optimale benutting van grasland.

Beweiden vraagt vakmanschap

De laatste jaren is met onderzoek en kennis veel geïnvesteerd in het vergroten van het vakmanschap rond beweiding. Het aantal bedrijven dat aan (deel)weidegang doet is sinds 2015 met bijna zes procent gestegen naar 83,9 procent in 2022. De nadruk verschuift nu naar functionele weidegang; koeien die vers gras opnemen en dat direct omzetten in melk en vlees. Bij het sluiten van de kringlopen moeten we rekening houden met een lagere aanvoer van nutriënten van buiten het bedrijf of de regio. Gras krijgt dus een steeds belangrijkere rol in de natuurlijke kringloop. In ons beweidingsonderzoek vormt vers (kruidenrijk) gras de basis van het rantsoen van de toekomst.

Een diversiteit aan melkveebedrijven

De Nederlandse melkveehouderij kent verschillende vormen van melkvee houden; van extensief tot intensief, van biologisch of gangbaar tot hightech en combinaties daarvan. Regionale verschillen, zoals verschil in grondsoort en ontwatering, zijn bepalend in het maken van keuzes in de bedrijfsvoering en het best passende ruwvoersysteem. Deze diversiteit speelt een grote rol bij de uitvoering van ons onderzoek en kennisontwikkeling.

Gras in een duurzaam voedselsysteem

Optimaal landgebruik is een voorwaarde voor een duurzaam landbouwsysteem. Op gronden die alleen geschikt zijn voor grasteelt (permanent grasland) is weidegang een belangrijk hulpmiddel om gras optimaal te benutten. Op gronden die geschikt zijn voor de teelt van gewassen kan tijdelijk grasland positief bijdragen aan gewasrotatie. Daarbij is nauwe samenwerking wenselijk tussen de (melk)veehouderij en akkerbouw. Gras en weidegang spelen een belangrijke rol bij het verder beperken van inputs en dragen bij aan een hogere benutting in de kringloop van bodem-gewas-dier-mest. Gras en weidegang hebben bovendien de potentie ammoniakemissie en methaanemissie te verminderen.

Vraagstukken over landgebruik

Wageningen University & Research biedt oplossingsrichtingen voor vraagstukken over landgebruik voor landbouw, natuur, energie en waterberging. Onderzoek en kennisoverdracht vinden plaats voor landschappelijke ordeningsvraagstukken zoals mixed delta's, veenweiden, Natura 2000 en stads- of zorglandbouw.