Nieuws

Bemesten voor beweiding is bemesten naar opbrengst

Gepubliceerd op
11 mei 2017

Het bemestingsadvies voor stikstof op grasland is voor een belangrijk deel gebaseerd op de behoefte van het gewas. Hogere opbrengsten betekenen automatisch een hoger advies. Lagere opbrengsten betekenen een kleinere gift. Indien er minder (kunst)mest is te verdelen, zorg er dan voor deze evenredig te verdelen, waarbij rekening gehouden wordt met de gewasproductie. Dat is volgens de Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen (CBGV) de basis voor een goed advies voor bemesting van grasland.

Door het vroege voorjaar bestaat de kans dat bedrijven teveel mest in het voorjaar aanwenden. Kleinere drijfmestgiften en een keer vaker strooien kan daarbij helpen. Het algemene advies is juist niet een gift over te slaan of vroeg in het seizoen te stoppen, maar te kiezen voor kleinere giften en wat langer door te gaan. Dit geldt zeker bij beweiden, waar de opbrengst per snede lager is en waarbij de smakelijkheid, het roestvrij houden van het gras, extra belangrijk is.

Bemesten naar opbrengst is nog steeds de basis voor een goede bemestingsstrategie. In de praktijk zie je op dit moment dat er met twee keer weiden zonder bijbemesten behoorlijk wat stikstof is onttrokken. Er moet iets bij om de percelen goed door te laten groeien naar een maaisnede met voldoende eiwit. De dierlijke mest werkt nog wel wat na, maar onvoldoende voor een maaisnede.

Start met kleine gift na maaien

Na maaien, wat deze weken ook volop gebeurd, is het juist goed om direct te starten met kleinere giften. Het daaropvolgende etgroen wil je namelijk graag door de weidende koe laten benutten. Kies vervolgens bewust voor óf dierlijke mest óf kunstmest. Vaak is ‘beide’ voor een weidesnede te royaal. Dat geldt zeker als er wat lichter geweid moet worden om groeitrappen in het etgroen te brengen. Onderstaande tabellen geven weer dat het verschil tussen weiden en licht weiden al snel 20 kilogram zuivere stikstof scheelt. Als daar geen onderscheid in gemaakt wordt, zie je dat snel terug in hogere ruw eiwitgehalten.
Bij maaien daarentegen mag zeker voor de tweede snede nog een behoorlijke gift bij.

Tabel 1: Stikstofgift op niet-droogte gevoelige gronden (kg N/ha)
Tabel 1: Stikstofgift op niet-droogte gevoelige gronden (kg N/ha)

Uit dit voorbeeld waarin is gekozen voor een hogere weideopbrengst blijkt hoe belangrijk het is de drijfmest en kunstmest goed over het seizoen te verdelen en rekening te houden de verschillende factoren, zoals verwachte opbrengst met bijbehorende N advies. Houdt ook rekening met de werkzame N uit drijfmest en de nawerking hiervan. Pas de N-gift uit kunstmest hierop aan.

Tabel 2: voorbeeldberekening benodigde kunstmest
Tabel 2: voorbeeldberekening benodigde kunstmest

Meer informatie

Meer lezen? Ga dan naar de Adviesbasis Bemesting van de Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen, paragraaf 2.8 Uitgebreide adviestabellen stikstof per opbrengstklasse.