Nieuws

Houd rekening met nalevering stikstof na gescheurd grasland

Gepubliceerd op
26 maart 2018

Gescheurd grasland kan meer dan 100 stikstof per hectare naleveren. Volgt er mais, dan is in het eerste jaar na scheuren alleen een N-rijenbemesting voldoende. Dit adviseert de Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen.

Van gras naar bouwland

De uitdaging is om stikstof zo efficiënt mogelijk te benutten. Bij het scheuren van grasland komt veel extra stikstof vrij. Het is dus belangrijk deze optimaal te benutten. De CBGV geeft in de Bemestingsadviesbasis op www.bemestingsadvies.nl tal van aanbevelingen. Deze zijn in dit artikel samengevat.

Scheuren grasland

Als u van plan bent grasland te scheuren voor de teelt van mais of voor herinzaai, doe dit dan zo snel mogelijk - bij voorkeur voor 1 april - zodat de stikstof uit de ondergewerkte zode ook tijdig beschikbaar komt voor het volggewas. Bovendien gaat het dan niet ten koste van de vochtvoorziening van het volggewas. Voorafgaand aan de eerste bemesting na scheuren is het verstandig om een grondmonster te laten nemen. Dit is zelfs verplicht op zand- en lössgrond. Naast de N-bemesting kunt u zo ook vaststellen of reparatie bekalking gewenst is.

Grondsoort Volggewas mais Herinzaai
Zand en löss tot 10 mei 15 feb – 1 sept
Overige tot 15 september

* op klei mag ook gescheurd worden tussen 1 nov-31 dec, mits geen gras als volggewas.

Stikstoflevering uit gescheurd grasland

Bepalend voor de stikstoflevering is de ouderdom van de zode en deels ook de grondsoort. Grasland dat ouder is dan 3 jaar levert zo’n 100 kilogram stikstof na door vertering van de oude zode. Bij grasland ouder dan 10 jaar is dat mogelijk meer dan 150 kilogram N per hectare. Hier zijn niet zoveel Nederlandse gegevens van beschikbaar. De nalevering wordt elk jaar lager en bedraagt na 1 jaar nog 60 kilogram N per hectare en na jaar 2 nog 30 kilogram N per hectare. Is het perceel maar 1 of 2 jaar grasland geweest dan is de nalevering 70 tot 100 kilogram N per hectare. In zo’n situatie hoeft u geen rekening te houden met nalevering in latere jaren (zie www.bemestingsadvies.nl).

Mais op gescheurd grasland

Mais na gescheurd grasland krijgt al snel te veel stikstof. Het is van belang mais scherp met stikstof te bemesten om aan de nitraatrichtlijn te voldoen. Het blijkt dat bemesting op 80% van het landbouwkundig advies hooguit 1-3% opbrengstderving geeft. Dit komt overeen met een N-advies voor mais van ongeveer 140 kilogram N per hectare. De uitgespaarde stikstof kan extra naar het grasland voor een hogere grasopbrengst en een hoger ruweiwitgehalte. In tabel 2 is een praktische invulling gegeven van de bemesting op basis van 140 kilogram N per hectare. In het jaar van scheuren volstaat een N-rijenbemesting van 30 kilogram N per hectare in de rij. In navolgende jaren neemt de ruimte voor dierlijke mest toe.

Via de grondanalyse kunt u vaststellen in welke mate aanvulling met kali of fosfaat nodig is. De ingewerkte zode levert ook kali en fosfaat na zodat een kleine gift volstaat. Fosfaat indien nodig kan alleen met groen fosfaat worden aangevuld. Praktijkervaringen op o.a. de Marke voor percelen met een goede fosfaattoestand geven aan dat deze bemesting ook achterwege kan blijven.

Capture.JPGtab..JPG

Meer informatie

Meer informatie vindt u in de presentatie ‘Bemesten van gras na mais en mais na gras’ gehouden op de themadag Slim mest verdelen op 15 februari jl.