Nieuws

Plus 400 uren extra weidegang

Gepubliceerd op
15 februari 2021

Jaarlijks wordt planmatig via de Plan, Do, Check en Act werkwijze gewerkt aan de verbetering van de bedrijfsvoering gericht op de bedrijfs- en projectdoelen. Zo ook door Koeien & Kansen melkveehouder Geert Stevens in Holten. De technische en economische cijfers 2020 zijn geëvalueerd en omgezet naar een plan van aanpak voor 2021. De belangrijkste maatregel voor het komend jaar is het aantal uren weidegang te verhogen met 400 uur. Deze maatregel draagt positief bij aan het realiseren van meerdere doelen op dit bedrijf.

Vers gras

Het opnemen van zoveel mogelijk vers gras is een belangrijk strategie op het bedrijf van Stevens  De voerwinst op dit bedrijf is dan ook het hoogst in de weken dat hij vers gras voert. In de grafiek zijn de berekende voerwinsten te zien van de meetweken. Dat was in de afgelopen droge jaren geen eenvoudige opgave. Ondanks de doorgevoerde extensivering in 2019 bleef deze Koeien & Kansen deelnemer te maken houden met te weinig beschikbaar weidegras afgelopen zomer. In 2020 is door het toepassen van stalvoedering van het najaarsgras van de veldkavels het aandeel vers gras in het rantsoen met een procent gestegen; naar 13% op jaarbasis. Vooral in de zomerperiode was  de beweidingsruimte te beperkt door de droogte.

Meetgegevens voerwinst van het melkveebedrijf van  Stevens
Meetgegevens voerwinst van het melkveebedrijf van Stevens

Beregenen voor meer beweidingsruimte

Met de aankoop van een regenhaspel hoopt Stevens het komend jaar de beweidingsruimte te vergroten en verwacht hij dat hij minder ruwvoer hoeft aan te kopen. Kosten voor de aankoop van voer maken plaats voor de kosten voor beregenen, wanneer we wederom met droogte te maken krijgen. Het financiele voordeel zal sterk afhangen van de omstandigheden. Met een ruime capaciteit en een elektrische uitvoering kan Stevens het beregenen wel goed uitvoeren. Daarbij heeft hij het voordeel dat een deel van de benodigde stroom van het eigen zonnedak komt. Belangrijk indirect voordeel is dus dat het bedrijfssysteem met weidegang ongestoord kan doorlopen met minder rantsoenaanpassingen. Ook een doorgevoerde kavelruil in 2020 gaat in 2021 de uitvoering van de beweiding vergemakkelijken. De bedrijfsoppervlakte achter de stal is vergroot, terwijl het beweidingsoppervlakte voor de stal, waarvoor de koeien de openbare weg moesten oversteken, is verkleind.

Plus 30% meer uren in de wei

De doorgevoerde bedrijfsaanpassingen maken het mogelijk om deze ambitieuze doelstelling voor de beweiding in het plan van aanpak 2021 op te nemen. Na de extensivering gingen de koeien gemiddeld 1.300 uur naar buiten. Het plan voor 2021 is dit te verhogen naar 1.700 uur. Ruwweg moet dit leiden tot 16% vers gras in het rantsoen op jaarbasis  en ca. 8 kg ds vers grasopname per beweidingsdag met roterend standweiden. De voerwinst zal stijgen met 30 ton graskuil รก 13,4 ct per kg ds gaat vervangen worden door vers gras van 5 cent per kg ds. Daarnaast moet een besparing van ca. 1.000 kg krachtvoer mogelijk zijn, door de hogere VEM waarde van vers gras. 

Bijkomende voordelen

Meer weidegang met beregening is economisch interessant, maar daarnaast ook goed voor:

  • Verlaging van de ammoniakemissie. Een simulatie van het plan in 2021 in de KringloopWijzer van 2020 geeft een reductie van 3%.
  • Verlaging van het stikstofbodemoverschot. Wanneer met beregenen de gewasopbrengst met 10% kan worden verhoogd daalt het stikstofbodemoverschot in de situatie van Stevens met 25 kg N bij een gelijkblijvende bemesting.
  • Verlaging van de methaanemissie (CO2-eq): De emissiefactor van vers gras ligt ca. 13% lager vergeleken met graskuil. Ook de vermindering van de krachtvoer aanvoer is gunstig voor de CO2 emissie. De CO2 productie per kg meetmelk is met 994 gram al laag op dit bedrijf.
  • Verhoging van eigen eiwitproductie. Simulatie in de KringloopWijzer geeft een stijging van ongeveer 6%.

Ambitie start met goed plan

Vierhonderd uur extra weidegang draagt positief bij aan de bedrijfs- en projectdoelen. Meer uren weiden zorgt voor een renderende melkveehouderij met lage emissies.  Stevens' plan voor het komende jaar is ambitieus, maar wel gestoeld op realisme. Nu aan slag om het te realiseren, waarbij alles begint met een goed doordacht plan.