Nieuws

Buijs werkt verder aan kringlooplandbouw op zijn bedrijf

Gepubliceerd op
7 juni 2019

Net als veel andere melkveehouders is de familie Buijs zich aan het voorbereiden op het leveren van Planet Proof-melk bij Friesland Campina. Dit betekent verschillende aanpassingen binnen de bedrijfsvoering, waarbij kringlooplandbouw het vertrekpunt is. Stikstofbodemoverschot en 65 procent eiwit van eigen land zijn twee parameters binnen deze nieuwe melkstroom, waarop Koeien & Kansen-deelnemer Buijs zelf invloed kan op uitoefenen. Deze uitdaging gaat hij dan ook graag dit jaar aan.

In 2019 gaat hij aan de slag met het toepassen van maatregelen die bijdragen aan de eisen van Planet Proof. Bovendien tillen deze toepassingen de kringlooplandbouw op zijn bedrijf op een hoger niveau op dit bedrijf.

Experimenteren met andere grondbewerkingen

De eerste verandering is de keuze voor grondbewerking. De huidige ploeg is aan vervanging toe. Nu staat Buijs voor de keuze te kiezen voor een gangbare ploeg, een eco-ploeg of een machine waarmee niet-kerende grondbewerking (NKG) toegepast kan worden. Dit voorjaar zijn een aantal percelen bewerkt met de eco-ploeg en NKG. Deze twee grondbewerkingen zorgen ervoor dat de organische stof, mest en mineralen boven in de bodem blijft. Zowel de veldbonen als de mais hebben bij de start fosfaat (P) nodig. Doordat het vee in 2018 lang in de wei heeft gelopen is er weinig drijfmest voor het bemesten van bouwland. Vanuit drijfmest is er circa 30 kg/hectare fosfaat aangebracht. Door de derogatie is extra P-(start)meststof geen optie meer. Daarbij komt het benutten van het BEX P voordeel. Helaas is het behalve compost en een paar andere organische meststoffen niet mogelijk om het BEX P voordeel op het bedrijf te benutten. Door de twee bovengenoemde grondbewerkingen hoopt Buijs dat de plant de geringe hoeveelheid aan fosfaat die aangevoerd en beschikbaar maximaal benut kan worden door de plant.

De effecten van zowel de eco-ploeg als NKG zullen lange termijn zijn. Maar komend jaar zal wel bekeken worden wat de verschillen zijn tussen de gangbare grondbewerking en de twee andere grondbewerkingen. En heel belangrijk, welke grondbewerking geeft de hoogste stikstofbenutting en dus het laagste stikstofbodemoverschot.  

Teelt van veldbonen-mais

Tweede grote verandering is de teelt van het mengsel veldbonen-snijmais. Dit jaar is circa 3,5 hectare met dit mengsel als proef zowel volvelds als in rijen van 75 cm ingezaaid. Het mengsel bestaat uit >50% veldbonen en <50% mais waarbij gekozen is voor een laat ras voor veldbonen en een vroeg snijmaisras. In Duitsland is onderzoek gedaan naar dit mengsel. Een paar belangrijke (verwachte) voordelen van dit mengsel zijn; meer eiwit uit ruwvoer, 40 kg N minder per hectare nodig dan alleen maisteelt, telt mee als ecologisch aandachtsgebied met wegingsfactor 1.0 binnen de GLB  en het geeft net zoveel opbrengst als bij alleen mais. Komend jaar zal blijken of deze voordelen ook gerealiseerd kunnen worden op het perceel van Buijs. Door de hogere eiwitopbrengst/kg droge stof helpt dit mengsel in het bereiken van de 65% eiwit van eigen land norm. Doordat de veldbonen vlinderbloemig zijn, zal het gewas met minder stikstof uit (kunst)mest toekunnen. Dit heeft weer een positief effect op het stikstofbodemoverschot.

Rantsoen beter benutten

Op rantsoenniveau is de benutting van eiwit een uitdaging. Het ureum is aan de hoge kant wat betekent dat de eiwitbenutting beter kan. Op papier zijn pensenergie en penseiwit in balans, maar dit resulteert in de praktijk nog niet in een lager ureumgetal. Een verklaring kan zijn dat door de teelt van eigen krachtvoer niet alle voederwaardes van het verstrekte voer bekend zijn. De eerste stap is daarom het voer dat voor het voerhek ligt te laten analyseren. Mits dit mogelijk is. Op basis hiervan kan Buijs nagaan wat hij de koeien daadwerkelijk heeft voorgeschoteld en daar zijn voerstrategie op afstemmen. Vooruitlopend op dit resultaat zal hij zijn areaal met voederbieten uitbreiden het komende jaar. De voederbiet is een makkelijk krachtvoergewas met hoge opbrengsten, smakelijk en kan voor een betere eiwitbenutting zorgen. Beide acties zullen tot een lager melkureum leiden en dus een lagere stikstofexcretie.

Deze drie maatregelen dragen bij aan de eisen van Planet Proof en dragen bovendien bij aan het verder optimaliseren van kringlooplandbouw op dit bedrijf.