Nieuws

Zorg voor optimale uitvoering van managementmaatregelen

Gepubliceerd op
6 april 2023

De KringloopWijzer kan de situatie op een melkveebedrijf uitdrukken in milieuprestaties. Zo kunnen we bedrijfsspecifiek aangeven wat het mineralenoverschot is op de bedrijfsbalans en op de bodembalans. Ook brengt de KringloopWijzer de ammoniakemissie en de emissie van broeikasgassen in beeld. Deze resultaten bieden mogelijkheden om bij te sturen en jouw bedrijfsvoering te optimaliseren. Zorg ervoor dat de gekozen managementmaatregelen wel optimaal uittgevoerd worden in de praktijk.

  De ammoniakemissie vanuit het bedrijf berekent de KringloopWijzer op basis van de excretie van TAN in mest en het deel van de TAN die als ammoniak ontsnapt naar de atmosfeer. Hiervoor worden emissiefactoren gebruikt, EF’s. In de KringloopWijzer wordt de ammoniakemissie uit de stal berekenend met een EF die afhankelijk is van de RAV-code in stal. De ammoniakemissie in het veld wordt bepaald met behulp van een EF die afhankelijk is van de methode van mesttoediening. De EF waarden zijn een goede benadering van de werkelijkheid als er netjes gewerkt wordt in de praktijk.

  Optimaal resultaat begint in de praktijk

  Het traject start al in de stal als de mest daar uitgescheiden wordt. Als een mestschuif versleten is, doet hij zijn werk niet goed. Dat betekent dat er onnodig veel mest blijft liggen en als daar urine bij komt, leidt dat tot een hogere emissie van ammoniak. Zorg er dus voor dat de vloer zo schoon mogelijk is.

  Als de mest op het land wordt toegediend, is het belangrijk dat er netjes bemest wordt. Voorkom overlappende meststroken in grasland en zorg ervoor dat geen mest bij het zodebemesten uit de sleuven loopt. Dit kan komen doordat er teveel mest gegeven is voor de diepte van de sleuf. Niet nauwkeurig werken kan ertoe leiden dat de ammoniakemissie hoger is dan de emissiefactor aangeeft.Ook neemt de kans op problemen met stank toe. In die situaties loopt de praktijk op je bedrijf achter bij de weergegeven prestatie. Dat is ongunstig voor de waardering van de melkveehouderij maar ook voor je eigen bedrijf. De extra ammoniakemissie komt niet meer ten goede van de gewasgroei en kan dus niet in de kringloop op het bedrijf worden benut. Dat dwingt soms tot extra aankoop van voer of kunstmest. Dat kost direct geld maar kan ook drukken op toeslagen in duurzaamheidsprogramma's van de melkverwerker. Het is slim om als ondernemer regelmatig de uitvoering van het mestmanagement onder de loep te nemen en te kijken of er nog verbeterpunten zijn. Hiervoor kun je checklists voor gebruiken, zodat je snel inzichtelijk hebt, waar nog winst te behalen is.

  Over de KringloopWijzer

  De KringloopWijzer geeft de melkveehouder inzicht in de milieu- en klimaatprestaties op zijn bedrijf, waardoor hij/zij nog beter kan sturen op de benutting van mineralen. De rekenregels van deze tool zijn wetenschappelijk onderbouwd en de ontwikkeling ervan wordt gefinancierd door het ministerie van LNV en ZuivelNL. Het beheer van de Centrale Database van de KringloopWijzer ligt bij ZuivelNL.