Nieuws

Waarde feedwedge Grip op Gras bevestigd in beweidingsproef Amazing Grazing

Gepubliceerd op
23 juli 2018

De graslandplanning in de beweidingsproef van Amazing Grazing op Dairy Campus wordt bevestigd door de feedwedge uit Grip op Gras. Het simuleren van het geplande management maakt inzichtelijk wat het effect is van het uitgevoerde management op het grasaanbod voor de komende periode.

De wekelijkse graslandplanning, op basis van ervaringskennis en vuistregels uit onderzoek, in de beweidingsproef van Amazing Grazing op Dairy Campus (Kader 1) wordt bevestigd door de feedwedge uit Grip op Gras (Kader 2).

Grasvoorraad beginpunt voor Grip op Gras

Figuur 1 laat de feedwedge van de Farmwalk van 8 augustus zien van de beweidingsproef van augustus 2017. Dit betrof een situatie volop in het beweidingsseizoen waarin echte keuzes gemaakt dienden te worden.

Figuur 1. Feedwedge Grip op Gras van 8 augustus 2017 omweiden proef Amazing Grazing Dairy Campus
Figuur 1. Feedwedge Grip op Gras van 8 augustus 2017 omweiden proef Amazing Grazing Dairy Campus

Op 8 augustus 2017 is de grashoogte gemeten tijdens de wekelijkse FarmWalk. De grashoogtes zijn ingevoerd in Grip op Gras. Figuur 1 laat zien dat de streefwaarde voor inscharen ingesteld was op 3.300 kg drogestof per ha (inclusief de stoppel) en voor uitscharen op 1.600 kg drogestof. Dus de streefwaarde voor beschikbaar aanbod was 1.700 kg ds. Bij deze inschaaropbrengst en groeisnelheid berekent Grip op Gras een rotatielengte van 22 dagen. De lengte van de rode lijn geeft het aantal percelen (beweidingsplatform) dat nodig is voor het beweiden van de koeien.

De grafiek laat zien dat er op 8 augustus meer gras aanwezig was dan nodig voor de beweiding. De eerste zeven groene balken (perceeltjes) liggen namelijk (ver) boven de beoogde inschaarhoeveelheid, het begin van de rode lijn. En de rode lijn stopt voordat de laatste balk bereikt is. Er is dus ruimte om gras te maaien voor de voederwinning. In de beweidingsproef op kavel C4SG zijn de percelen 25, 26, 27, 5, 6 7 en 8 vervolgens op 9 augustus 2017 gemaaid (Zie Figuur 2).

Figuur 2. Graslandgebruikskalender omweiden proef Amazing Grazing augustus 2017 (groen = beweiding, rood = maaien).
Figuur 2. Graslandgebruikskalender omweiden proef Amazing Grazing augustus 2017 (groen = beweiding, rood = maaien).

Aanbod en behoefte in balans

In figuur 3 is bij dezelfde uitgangspunten te zien wat er gebeurt als we het maaien van deze zeven percelen simuleren in Grip op Gras. De te maaien percelen zijn verwijderd uit het beweidingsplatform en verplaatst naar het maaivenster. Daarmee zien we direct wat het effect op de grasvoorraad is wanneer de grasgroei, bijvoeding en inschaar- en uitschaaropbrengst gelijk blijven als in de situatie van 8 augustus.

Figuur 3 Gesimuleerde feedwedge Grip op Gras van 8 augustus 2017 omweiden proef Amazing Grazing Dairy Campus.
Figuur 3 Gesimuleerde feedwedge Grip op Gras van 8 augustus 2017 omweiden proef Amazing Grazing Dairy Campus.

De rode lijn in figuur 3 loopt nu mooi evenwijdig aan de groene staven. Dat wil zeggen dat grasaanbod en -behoefte aan elkaar gelijk zijn. De rode lijn loopt echter verder door dan de groene staven. Dit betekent dat de oppervlakte die nodig is voor het beweiden te klein is bij de uitgangspunten van 8 augustus. Er zijn dus meer percelen nodig voor een de rotatielengte van 22 dagen. Deze komen van de gemaaide percelen. Daar (her-)groeit het gras immers ook, waardoor ze op termijn, bijvoorbeeld de week er op, weer aan het beweidingsplatform toegevoegd kunnen worden.

Tijdig bijsturen mogelijk met Grip op Gras

Door de grasgroei en -voorraad van het beweidingsplatform en de gemaaide percelen wekelijks in de gaten te houden, maakt Grip op Gras duidelijk of - en hoe - de situatie verandert. De veehouder kan dan tijdig bijsturen met inschaarhoogte en bijvoeding en zo de melkproductie van de koeien op peil houden.