Project

Op weg naar een klimaatneutrale en emissiearme melkveehouderij met de KringloopWijzer

In de zuivelmarkt zijn recent belangrijke stappen gezet om te komen tot een nieuw verdienmodel voor melkveehouders door middel van het belonen van bovenwettelijke duurzaamheidsinspanningen. Hierbij speelt de KLW een belangrijke én nieuwe rol. Daarnaast zal de komende jaren veel nieuwe kennis worden ontwikkeld op het gebied van klimaat en Kringlooplandbouw. Door de nieuwe rol is er een sterk toenemende behoefte aan een verdere verdieping en verbreding van de KLW.

De KLW is een rekenmodel waarmee de emissies van fosfaat, stikstof en (deels) broeikasgassen van een melkveebedrijf jaarlijks in beeld worden gebracht. Melkveehouders kunnen dit instrument gebruiken als managementinstrument. In de door de zuivelsector gefinancierde Centrale Database KLW worden de KLWs van (bijna) alle melkveebedrijven vastgelegd, zodat de milieu- en klimaatprestaties voor de gehele melkveehouderijsector gemonitord kunnen worden.

Voor een resultaatbeloning is het belangrijk dat de prestaties objectief en wetenschappelijk onderbouwd inzichtelijk worden gemaakt. Dit kan via de KLW, maar dan zijn er nog wel extra inspanningen nodig. Met name de emissies van broeikasgassen moeten nader uitgewerkt worden, de rol van Kringlooplandbouw moet verwerkt worden en extra wetenschappelijke onderbouwing is relevant.Tot slot is er behoefte om innovaties in de melkveehouderij, zoals de ontwikkeling van additieven in mest en/of diervoer die leiden tot lagere emissies, bij een wetenschappelijk onderbouwd effect, te kunnen opnemen in de KLW. Dit om te voorkomen dat innovaties aan de inputzijde worden belemmerd.

Managementinstrument melkveehouders

Melkveehouders moeten hun bedrijven voortdurend ontwikkelen om te voldoen aan duurzaamheidsrandvoorwaarden met die op het vlak van broeikasgassen als grote uitdaging. De KringloopWijzer ondersteunt ze daarbij. Melkveehouders gebruiken de KLW als managementinstrument en voor het weergeven van de duurzaamheidsprestaties van hun bedrijf. Bijna alle1 melkveehouders zijn verplicht om jaarlijks de KLW in te dienen bij de Centrale Database KLW, zodat de milieuprestaties van de hele melkveehouderijsector gemonitord kan worden.In de zuivelmarkt is recent een nieuw verdienmodel geïntroduceerd dat melkveehouders beloont voor duurzaamheidsprestaties. Hierbij speelt de KLW een belangrijke én nieuwe rol2. Daarnaast zal er de komende jaren veel nieuwe kennis worden ontwikkeld op het gebied van klimaat en Kringlooplandbouw. Het is belangrijk om deze kennis te verwerken in de KLW, te valideren en te valoriseren in de zuivelketen. Het doel van dit project is om nieuwe kennis over broeikasgasemissie (incl. de C-kringloop), en kringlooplandbouw te verwerken en te valideren in de KLW en bij te dragen aan de valorisatie in de keten.Wereldwijd loopt Nederland met dit innovatieve rekenmodel voorop als het gaat om het integraal inzichtelijk maken van milieu- en klimaatprestaties van (bijna) alle melkveehouders én het bieden van handelingsperspectief én een verdienmodel voor de individuele melkveehouder. Dit project versterkt de internationale voorlopersrol van de Nederlandse melkveehouderij. Nieuwe stappen in bedrijfssysteemonderzoek brengen de effecten van management integraal en nog bedrijfsspecifieker in beeld.

Nieuwe verbetering

Alle melkveehouders hebben baat bij verdere verbetering van de KLW voor hun bedrijfsvoering én mogelijk extra verdienmodellen. Via de centrale registratie van alle KLWs heeft de sector een uniek instrument om de geleverde milieuprestaties te monitoren en verantwoording af te leggen aan de maatschappij.Het project levert wetenschappelijke publicaties op betreffende de rekenwijze van de KLW, de validatie van de KLW en een basis voor snelle kennisvalorisatie.

De rekenregels van dit instrument zijn wetenschappelijk onderbouwd en de (door)ontwikkeling ervan wordt gefinancierd door het ministerie van LNV en ZuivelNL. Om de KringloopWijzer te kunnen berekenen zijn veel gegevens nodig. Die kunnen grotendeels geautomatiseerd door leveranciers van veehouders beschikbaar worden gesteld op basis van machtigingen. Voor het beheer van de data en het kunnen rekenen met de tool heeft ZuivelNL een Centrale Database KringloopWijzer opgezet. Naast machtigingen voor het inlezen van data kan een veehouder ook adviesorganisaties machtigen om voor of met de veehouder de KringloopWijzer op te stellen.

Mijn Kringloopwijzer

Op de pagina mijnkringloopwijzer op de website Verantwoorde Veehouderij worden regelmatig tips geplaatst. Ook zijn hier alle publicaties en actualiteiten te vindne rondom dit project.