Nieuws

Onderzoek emissiearmer bemesten met gebruik van krijtsuspensie

Gepubliceerd op
26 september 2019

Er vindt onderzoek plaats naar het toedienen van krijtsuspensie (Calhix) op de meststrook tijdens het toedienen van mest met de sleepvoetenmachine, de Triple-Spray machine van Slootsmid. Een eerste veldmeting eind augustus geeft aan dat de emissie tot 20% lager is per m3 toegediende mest ten opzichte van zodenbemesting. In voorjaar 2020 volgen nog twee metingen.

Op veengronden en zware klei zijn na de 1e snede mesttoedieningstechnieken gewenst die geen schade aan de zode geven en leiden tot een goed werkresultaat. Zodenbemesting past dan niet. Het toedienen van verdunde mest is een optie. Toedienen met de sleepvoetenmachine betekent wel dat er 1,5 keer zoveel mest moet worden uitgebracht. Dat werkt kostenverhogend.

Alternatief

Een alternatief kan zijn om krijtsuspensie toe te dienen aan de meststrookjes. Oriƫnterend onderzoek gaf aan dat daarmee de emissie te verminderen is. In 2019 is dit verder onderzocht in lab- en veldproeven in opdracht van ZuivelNL, Slootsmid en Kreco.

Labproeven

Voorafgaand aan de veldmetingen zijn emissiemetingen in het lab uitgevoerd om vast te stellen welke mengverhouding krijtsuspensie (Calhix) met water opgebracht op meststrookjes de meeste vermindering van ammoniakemissie geeft. Het bleek dat kleine giften krijtsuspensie gemengd met water het meest effectief waren. Ook Calhix direct door de mest mengen had enig effect.

Opzet veldmetingen

In de laatste week van augustus bij (zeer) warm weer is zodenbemesting vergeleken, met 3 varianten van toediening van krijtsuspensie met de Triple-Spray: sproeien van krijtsuspensie in twee verdunningen met water (in totaal ruim 1 m3/ha) en krijtsuspensie door de mest gemengd en gevolgd door sproeien van 2 m3 water per ha met de Triple-Spray. De proef is uitgevoerd op venig grasland nabij Rhenen bij toepassing van een volveldse micro-meteorologische methode.

Resultaat

De eerste resultaten geven aan dat de emissie per m3 toegediende mest tot 20% lager is bij toepassing van krijtsuspensie ten opzichte van zodenbemesting. Daarentegen gaf krijtsuspensie mengen door mest en sproeien van 2 m3 water per ha geen lagere emissie dan zodenbemesting.

Tot slot

Bijkomend voordeel van de inzet van krijtsuspensie is dat het visueel goed zichtbaar is. De meststrook krijgt een meer grijze kleur (zie foto). Dat is een voordeel vanuit oogpunt van borging van de techniek. De eerste metingen lijken perspectiefvol. In voorjaar 2020 zullen nog twee metingen volgen om een compleet beeld te krijgen.