Nieuws

Franse delegatie enthousiast over systematiek achter de KringloopWijzer

Gepubliceerd op
4 mei 2015

Een belangrijke Franse landbouw delegatie bracht 23 en 24 april een bezoek aan Nederland. Tijdens deze twee dagen waren de Fransen vooral geïnteresseerd in de Nederlandse aanpak ten aanzien van de implementatie van de Nitraatrichtlijn en de Kaderrichtlijn Water. Hierbij was vooral aandacht voor de rol van de KringloopWijzer en mestverwerking. Daarnaast bezochten zij naast de WUR, Friesland Campina, een mestverwerker ook nog twee Koeien & Kansen deelnemers.

De delegatie werd aangevoerd door de Franse delegatieleider André Le Gall, Hoofd veehouderijtechnieken – Institut de l’Elevage Paris-Rennes, Nederlandse onderzoeker  Frans Aarts, Wageningen UR en lid van de Landbouwraad Nico van Opstal van Nederlandse ambassade Parijs.  De aanleiding voor het bezoek was het uitwisselen van kennis en ervaringen rondom het implementeren van de Nitraatrichtlijn (5e Actieplan) en de Kaderrichtlijn Water. Hierbij was speciale aandacht voor de rol van de overheid, wetenschap, landbouworganisaties en voorloperbedrijven in dit proces. Daarnaast was er aandacht voor de KringloopWijzer als ‘licence to produce’ en als monitor voor de ontwikkeling van milieuprestaties van de sector. Verder maakte de delegatie kennis met het verwerken van mest tot een hoogwaardige meststof. De Franse delegatie was vooral enthousiast hoe Nederland met de KringloopWijzer op boerderijniveau helpt om aan de Nitraatrichtlijn te voldoen in plaats van af te rekenen op algemene standaarden.

Kennis nemen van elkaars actieplannen

De delegatie nam niet alleen kennis van elkaars actieplannen, maar keken ook gezamenlijk naar het proces er aan vooraf. Tegen welke knelpunten lopen wij aan en hoe kunnen wij elkaar aanvullen en gebruiken maken van elkaars expertises. Zo ziet de Franse delegatie mogelijkheden in een samenwerking met Nederland rond mestverwerking. Ook was de Franse delegatie in Nederland het eens met LTO dat de Nitraatrichtlijn in de toekomst minder voorschrijvend maar meer gericht op resultaat moet zijn en de boer de ruimte moet geven hoe hij dit het best in zijn bedrijfssituatie kan realiseren.

Dialoog uitbouwen tussen Nederland en Frankrijk

Tijdens dit bezoek is gewerkt aan het leggen van een basis voor een langdurige dialoog tussen Frankrijk en Nederland met het gezamenlijk ontplooien van activiteiten op het gebied van implementeren van maatregelen. Hierbij geldt als uitgangspunt dat de gekozen maatregelen voldoen aan de randvoorwaarden die de Europese Commissie stelt en bovendien leiden tot de gewenste milieukwaliteit. Daarnaast is het essentieel dat de gekozen methode op voldoende draagvlak uit de landbouw kan rekenen. Dit geldt niet alleen voor Nederland, maar speelt zeker ook in bepaalde gebieden in Frankrijk, met name voor het gebied Bretagne-Pays-de la Loire- Zuid-Normandië (met als bijnaam “le Grand Ouest”)..

Beide landen hebben belangrijke stappen gezet. Na afschaffing van de melkquotering neemt de intensiteit van een aantal melkveebedrijven toe, zodat er meer bedrijven te maken krijgen met een mestoverschot. Dit overschot kan prima verwerkt worden tot kwalitatief goed benutbare producten, waarvan de kwaliteit gegarandeerd kan worden. Bedrijven zonder mest(overschot) kunnen deze producten goed gebruiken als hoogwaardige meststof.

Koeien & Kansen bedrijven bezocht

De Fransen bezochten de bedrijven van de veehouders Dekker (Zeewolde) en Houbraken (Bergeijk). De Fransen waren onder de indruk van deze bedrijven. De één in de vlakke efficiënte polder, waar het vee in een serrestal loopt en een hoge gewasproductie mogelijk is. Het andere bedrijf maakte indruk met de nieuwe melkrobots en de efficiënte koeien met een hoge melkproductie. Beide veehouders konden enthousiast aangeven hoe zij hun mineralen zo goed mogelijk managen en daarmee een goede milieukwaliteit realiseren.