Artikel

Financieel Risicobeheer op varkensbedrijven (dit netwerk is gestopt)

Dit project gaat over het beheer en de beheersing van financiële risico’s in de varkenshouderij. Het betreft hier vooral de risico’s die genomen worden bij het maken van een zogenaamde schaalsprong (ingrijpende uitbreiding).

Het doel van het project is dat wij als deelnemers inzicht krijgen in welke financiële risico`s we lopen als ondernemer. Hoe groot zijn deze en kunnen deze risico`s gezien de financiële situatie worden gedragen. Indien ik als ondernemer een te groot risico loop, hoe kan ik deze op een acceptabele manier beheersen of beperken. De inzichten zijn niet alleen van belang voor de deelnemers van dit netwerk maar ook voor andere ondernemers in de veehouderij

Aanpak

Een aantal varkenshouders wil zich in deze materie verdiepen en zoeken naar oplossingen voor hun bedrijfssituatie. Deze varkenshouders willen leren van elkaar en samen met de inbreng van deskundigen komen tot oplossingen. Naast de deelnemende varkenshouders zijn ook partners bereid gevonden om input te leveren voor deze netwerkgroep: Risicobeheer is een verantwoordelijkheid van de ondernemer maar ook van alle overige partners waarmee hij zaken doet, ieder vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid en perspectief. Medewerking aan deze netwerkgroep hebben toegezegd de Rabobank en Arvalis (agrarisch adviesbureau). Verder willen we de expertise van FS Innovators (een instelling die expertise heeft op het vlak van risicobeheersing en afdekking) en het LEI bij deze netwerkgroep betrekken en hun opdracht geven ons te ondersteunen bij het inzicht verschaffen in de problematiek en het aanleveren van instrumenten voor risicobeheer.

Aan het eind van het project verwachten de varkenshouders inzicht te hebben in de financiële risico`s die ze lopen en welke omvang deze hebben. Aan de hand van de risicobeoordeling krijgt men antwoord op de vraag: Kan ik deze risico`s dragen? Hoe zijn deze risico`s op een acceptabele manier af te dekken. Zowel vanuit financieel economisch perspectief gezien als vanuit de persoonlijke beleving van de ondernemer. Uiteindelijk moet dit inzicht leiden tot duurzamer financieel economisch ondernemen, sociale duurzaamheid. Grote financiële risico`s kunnen veel spanningen opleveren bij de ondernemer en zijn gezin. Het netwerk wil ook de belangrijkste risicomanagement instrumenten die de ondernemer kan gebruiken, beschrijven.

Contactpersoon netwerk

(Nog) geen contactpersoon

Begeleider

Henk Hermans