Nieuws

Eerste ervaringen met tool voor omweiden

Gepubliceerd op
1 mei 2017

Dit jaar test een eerste groep melkveehouders en weidecoaches de feedwedge en het maaivenster bij omweiden. De tool houdt overzicht over de percelen die gepland zijn voor maaien en geeft daarmee direct aan wat de consequentie is voor beweiding. De praktijktest is een belangrijk onderdeel in het tweede jaar van de bouwsteen Grasvoorraad van het project Amazing Grazing.

In de praktijktest meten veehouders elke week de grashoogte van al hun percelen. Deze informatie is de input voor de feedwedge en het maaivenster. In de feedwedge staan de percelen die op de planning staan om te weiden. In het maaivenster staan de percelen die op de planning staan om gemaaid te worden. Wil je een perceel weer gebruiken voor beweiden dan zet je hem weer terug in de feedwedge en andersom. Hieronder wordt in een filmpje het principe van de feedwedge uitgelegd.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Zoals je in het bovenstaande filmpje kunt zien gaan de veehouder en de adviseur samen aan de slag om de informatie die de feedwedge en het maaivenster geven te gebruiken in de bedrijfsvoering. In de praktijktest doen nieuwe en ervaren melkveehouders en adviseurs mee, waarbij wekelijks de ervaringen van de deelnemers worden gevolgd.

Maaivenster

Het doel van het maaivenster is om het optimale moment van maaien te realiseren. Figuur 1 laat een maaivenster van een deelnemend bedrijf aan de praktijktoets zien. In één oogopslag heb je streefopbrengst, streeftraject, verwachte bijgroei en gemeten droge stofopbrengst bij elkaar in een plaatje.
Cruciaal in het vaststellen van het oogstmoment is hoe lang het nog duurt voordat de streefopbrengst wordt bereikt. Met andere woorden: wat is de (bij)groei? De verwachte grasgroei en het aantal dagen waarvoor de bijgroei moet worden berekend kun je zelf invullen. Beide parameters zijn nodig voor het bepalen van de (bij)groei. In figuur 1 is de (bij)groei het lichtgroen gekleurde einde van de staven. Hiermee maak je inzichtelijk wat bijvoorbeeld het gevolg is als een week regen wordt voorgespeld. Op basis hiervan kun je beslissen het maaien uit te stellen of eerder te gaan maaien.

Figuur 1. Maaivenster van 23 april 2017 van een deelnemend bedrijf (A) aan de praktijktoets
Figuur 1. Maaivenster van 23 april 2017 van een deelnemend bedrijf (A) aan de praktijktoets
Figuur 2: Feedwedge van 16 april 2017 van een deelnemend bedrijf (A) aan de praktijktoets
Figuur 2: Feedwedge van 16 april 2017 van een deelnemend bedrijf (A) aan de praktijktoets

Figuur 2 en Figuur 3 laten van ditzelfde bedrijf de feedwedge zien op 16 en 23 april.

Feedwedge

In de grafiek van Figuur 2 staan er aan de rechterkant onder de rode lijn geen groene staven meer. Er zijn dus onvoldoende percelen beschikbaar om aan de grasbehoefte van 16 april te voldoen. Om het grasaanbod aan de grasbehoefte af te stemmen kan de veehouder de grasbehoefte per dag verlagen door meer bij te voeren of minder percelen te reserveren voor maaien.
De gerealiseerde grasgroei op 16 april was 62 kg droge stof/ha/dag. Deze grasgroei is hoog voor deze tijd van het jaar. Door het weerbericht in de gaten te houden kan de veehouder inschatten wat de grasgroei de komende periode gaat doen en indien nodig de verwachte grasgroei overschrijven.
Omdat we nu nog in het voorjaar zitten met een lage grasgroei en het creëren van groeitrappen belangrijk is, kan de veehouder ook kiezen om in te scharen bij een lagere inschaaropbrengst.

Figuur 3: feedwedge van 23 april 2017 van een deelnemend bedrijf (A) aan de praktijktoets
Figuur 3: feedwedge van 23 april 2017 van een deelnemend bedrijf (A) aan de praktijktoets

Figuur 3 laat de feedwedge van 23 april zien. Dit plaatje ziet er heel anders uit! Een veel groter deel onder de rode lijn is niet gevuld met groene staven. Er is een groot grastekort. Het belangrijkste verschil met 16 april is de gerealiseerde grasgroei; 62 versus 23 kg droge stof/ha/dag.
De feedwedge maakt inzichtelijk wat het verschil in grasaanbod (groene staven) en de grasbehoefte (rode lijn) is. Figuur 2 en Figuur 3 laten zien dat het grasaanbod sterk wordt bepaald door de grasgroei. We weten dit allemaal wel, maar met de feedwedge zie je hoe groot het gras tekort is en wanneer het gaat optreden.
Met managementmaatregelen kunnen tekorten worden opgevangen. Te denken valt aan uren weidegang, bijvoeding, sturen met grasgroei (weersverwachting) en maaien.

Grip op Gras

Grip op Gras

Het maaivenster en de feedwedge zijn onderdeel van Grip op Gras.
Grip op Gras is gratis beschikbaar op www.Akkerweb.nl

Sinds 2017 beweegt de oppervlakte onder de behoeftelijn mee met de grasgroei en
kan daarnaast het oogstmoment van de maaipercelen worden bewaakt met het maaivenster.
Het maaivenster kan los van de feedwedge gebruikt worden en is daardoor ook geschikt voor bedrijven die alleen gras maaien voor voederwinning. Grip op Gras werkt met droge stofopbrengsten inclusief stoppel. Meer informatie hierover is te vinden in de Grashoogtemeterkaart.