Nieuws

Vier maatregelen voor aanvraag NB-vergunning in Overijssel

Gepubliceerd op
10 oktober 2013

Het verzilvertraject Proeftuin Natura 2000 Overijssel en Provincie Overijssel is succesvol. In 2012 is vanuit Proeftuin Natura 2000 Overijssel het verzilvertraject gestart.

In dit intensieve traject werken de Proeftuin en Provincie Overijssel samen aan ammoniakemissie reducerende maatregelen, die ondernemers kunnen gebruiken bij hun aanvraag voor de Natuurbeschermingswet-vergunning. De eerste vier maatregelen zijn nu ‘verzilverd’ en gereed voor gebruik bij vergunningaanvragen. Het gaat om maatregelen voor melkvee- en varkenshouders in Overijssel.

Vier maatregelen hebben op dit moment het verzilvertraject volledig doorlopen en kunnen daarmee door Overijsselse veehouders gebruikt worden bij hun NB-vergunningaanvraag. Het gaat om de maatregelen:

  • Automatisch Gecontroleerde Natuurlijke Ventilatie (ACNV – melkvee);
  • Dakisolatie (melkvee);
  • Combinatie ACNV en dakisolatie (melkvee);
  • Toevoegen benzoëzuur aan voer (vleesvarkens en biggen).

Een beschrijving van deze maatregelen is te vinden op:

www.proeftuinnatura2000.nl/nieuws/viermaatregelen.

Traject

De maatregelen hebben een heel traject afgelegd om te komen tot verzilvering. De Proeftuin heeft per maatregel een factsheet opgesteld, met daarin onder andere de werking en effecten van de maatregel en een wetenschappelijke onderbouwing. Deze factsheets zijn door de provinciale Commissie van Deskundigen op inhoud beoordeeld. Na haar goedkeuring was de volgende stap in het verzilvertraject de borging en handhaving. De afdelingen vergunningverlening en handhaving van de Provincie Overijssel hebben vanuit hun oogpunt gekeken naar de te hanteren randvoorwaarden. Met hun akkoord zijn de maatregelen nu klaar voor vergunningverlening.

Vervolg

De vier maatregelen zijn de eerste oogst vanuit het verzilvertraject. De Proeftuin en Provincie werken aan meer aanvullende maatregelen die ondernemers kunnen gebruiken bij hun vergunningaanvraag. Drie maatregelen zitten inmiddels in de laatste fase van een nieuw traject:

  • Aanzuren van mest tot een pH lager dan 6 (varkens);
  • Verlagen ruw eiwitgehalte in voer (varkens);
  • Verlagen ruw eiwitgehalte in voer (pluimvee).

De bedoeling is dat deze ammoniakemissie reducerende maatregelen nog dit jaar ‘verzilverd’ worden. Ook hierna zijn nieuwe maatregelen vanuit het verzilvertraject te verwachten.