Nieuws

Via jongvee aanvullend ammoniakreductie realiseren

Gepubliceerd op
18 december 2014

Erkende huisvestingsmaatregelen voor het verminderen van ammoniakemissie op melkveebedrijven zijn op dit moment alleen toe te passen voor melkkoeien en niet voor jongvee. De Proeftuin wil het mogelijk maken dat deze erkende maatregelen ook voor jongvee zijn toe te passen met een formele emissiefactor voor jongvee.

Vrouwelijk jongvee in de leeftijd van 0 tot 2 jaar is in de RAV opgenomen als één diercategorie. In de praktijk blijkt echter dat jongvee in de eerste 2 jaar op verschillende wijzen gehouden wordt. Het ligt dan ook voor de hand om voor de emissiefactor van jongvee een splitsing te maken binnen de leeftijdscategorie 0 tot 2 jaar. Hiervoor legde de Proeftuin een visie en aanpak voor aan de Commissie van Deskundigen van de Provincie Overijssel.

25 procent van totale bedrijfsemissie

Een gemiddeld melkveebedrijf met jongveeopfok heeft per 100 melkkoeien ongeveer 70 stuks jongvee tot 2 jaar, van kalf tot pink tot drachtige vaars. Volgens de huidige RAV-lijst draagt het vrouwelijk jongvee derhalve voor circa 25 procent bij aan de totale bedrijfsemissie. Het loont dus om nader te kijken naar de huisvesting van jongvee en huisvestingsmaatregelen en welke ammoniakwinst daar te halen is. Daarvoor moet dan wel eerst het jongvee nader in categorieën verdeeld worden.

Huisvesting jongvee verschilt per levensfase

De huisvesting van jongvee in de leeftijd van 0 tot 2 jaar verschilt. Van 2 weken tot 6 maanden is het jongvee doorgaans in strohokken gehuisvest, soms in ligboxen met een boxbreedte tot circa 75 cm. Vanaf 6 maanden tot 1 jaar zijn ligboxen met een boxbreedte van circa 75 tot 85 cm gebruikelijk. En van 1 tot 2 jaar bestaat de huisvesting uit ligboxen met een boxbreedte van 90 tot 105 cm. De huisvesting van jongvee ouder dan 6 maanden komt dus grotendeels overeen met de huisvesting van volwassen melkvee in een ligboxenstal. Bij de groep ouder dan 1 jaar is die overeenkomst nog groter. Dit biedt dus technische mogelijkheden waar het gaat om de toepassing van erkende huisvestingsmaatregelen juist bij jongvee.

Emissiefactoren bij jongvee

Bij jongvee ligt een emissiefactor voor ammoniak lager dan bij melkvee, onder andere omdat het nog geen hoogproductieve dieren betreft. In de huidige RAV-lijst kennen melkkoeien een maximale ammoniakemissiefactor van 9,5 kg/dierplaats. Vrouwelijk jongvee tot een leeftijd van 2 jaar heeft een emissiefactor van 3,9 kg per dierplaats. De Proeftuin wil de emissiereducerende technieken voor volwassen melkvee graag toepasbaar maken voor jongvee. Dan is het noodzakelijk om een emissiefactor te berekenen die in overeenstemming is met de werkelijkheid. Daarom wil de Proeftuin op basis van een onderzoeksmodel (Van Bruggen et al. 2013) het jongvee splitsen in twee leeftijdscategorieën met eigen emissiefactoren: 0-1 jaar en 1-2 jaar.

Verankeren in beleid

Met deze aanpak zijn bij toepassing van bestaande huisvestingssystemen die zijn ontwikkeld voor melkvee ook emissiefactoren voor jongvee te bepalen. De Proeftuin heeft bovenstaande denklijn voorgelegd aan de Commissie van Deskundigen van de Provincie Overijssel. De aanpak spreekt hun aan, waarbij ze wel het advies geven om ook vergunningverleners en handhavers goed naar dit voorstel te laten kijken. De Proeftuin gaat vervolgstappen zetten om deze denklijn verder uit te werken en in beleid te laten verankeren.