Nieuws

Verruimen van N-gebruiksnorm nu nodig

Gepubliceerd op
12 februari 2013

Woensdag 30 januari jl. sloot het praktijknetwerk Flevolandse Duurzame voerproductie het project af met een themadag in de Kalverschuur in Swifterbant. Ruim 50 melkveehouders kregen de projectresultaten van het tweede jaar gepresenteerd.

De Flevolandse grond wordt intensief gebruikt. Veehouders zien dit terug in dalende ruw eiwitwaardes in de graskuilen en stijgende voerkosten. Het kennisnetwerk Duurzame Voerproductie verkende de mogelijkheden hoe deze ontwikkeling kan worden gekeerd.

De daling van het ruw eiwit in graskuilen en de dalende bodemvruchtbaarheid werd bevestigd door Altic. Dit leidt tot stijging van de voerkosten. In de periode 2006-2012 liggen de voerkosten 2,52 euro per 100 kilo melk hoger dan in 2001-2005. Naast de autonome voerprijsstijging is een belangrijk deel van de voerkostenstijging (0,95 euro) toe te schijven aan de vermindering van de eigen voerproductie, volgens de analyse van Countus. (Voor alle resultaten uit het netwerk, zie Nieuwsbrief).

Deze ontwikkeling kan worden vertraagd door het grondgebruik te optimaliseren, zoals het toepassen van klaver, de samenwerking met akkerbouwers in de regio te optimaliseren en door de negatieve effecten van de mestaanwending te verlagen. Maar de aanwezige melkveehouders waren er van overtuigd dat daarnaast ook aanpassing van de stikstofgebruiksnorm noodzakelijk is. De in ontwikkeling zijnde kringloopwijzer, waarmee bedrijfspecifieke bemestingsnormen kunnen worden berekend, komt naar alle waarschijnlijkheid te laat om deze ontwikkeling tijdig te keren.

De huidige gebruiksnormen op klei zijn destijds 35 kg lager vastgesteld dan het bemestingsadvies, daar was het grondwater- en oppervlaktewaterkwaliteit aanleiding toe. Inmiddels is de grondwaterkwaliteit in heel Nederland verbeterd en enkel onder de droge zandgrond nog een probleem. Daarnaast is het bemestingsadvies gebaseerd op een stikstofleverendvermogen (NLV) van 150 kg. De jonge kleigronden in Flevoland met een beperkte historie bezitten nog weinig organische stof en hebben dus bij uitstek een NLV veel lager dan 150 kg. Een verruiming van de stikstofgebruiksnorm bijvoorbeeld gekoppeld aan het NLV kan tot de introductie van de kringloopwijzer een bruikbare systematiek zijn, gelijk aan de systematiek van de verruiming van de fosfaatgebruiksnormen voor fosfaatarmen en –fixerende gronden. De aanwezige melkveehouders waren van mening dat bedrijven die deze verruimde norm bij wijze van ‘reparatiebemesting’ willen toepassen met een grondanalyse de NLV eenvoudig kunnen aantonen.

Meer informatie bij Jaap Gielen.