Persbericht

Strakke sturing methaan- en ammoniakemissie belangrijk

Gepubliceerd op
5 juni 2013

In 2010 zijn de Koeien & Kansen (K&K) bedrijven aan de slag gegaan met maatregelen op het gebied van voer-, vee- en bedrijfsmanagement om verdere stappen te maken in de reductie van de gasvormige emissies. Met name voor methaan- en ammoniakemissie blijkt strakke sturing belangrijk voor het behalen én behouden van de projectdoelen. K&K beoogt eind 2013 de broeikasgassen met 30% gereduceerd te hebben ten opzichte van de gemiddelde Nederlandse emissie anno 1990, en tevens de ammoniakemissie terug te dringen naar 3,2 kg per 1000 kg meetmelk.

De methaanemissie blijkt in 2010 en 2011 iets afgenomen ten opzichte van 2009. In 2009 was er 12% reductie behaald en in 2010 13% ten opzichte van de emissiereferentie van 1990. Het resultaat van 2011 was echter weer 0,5% minder gunstig, ondanks de inzet op reductiemaatregelen. Daaruit blijkt dat het sturen op methaanemissie lastig is.
De lachgasemissie is gemiddeld wel verder afgenomen ten opzichte van 1990: van 56% reductie in 2009 naar 59% reductie in 2011. Ook de ammoniakemissie op de K&K-bedrijven was in 2010 met 3,2 kg ammoniak per 1000 kg meetmelk gemiddeld lager dan in 2009, maar in 2011 was de emissie helaas weer gestegen tot het niveau van 2009.

Sterk gedaalde lachgasemissie

De totale reductie van de emissies van lachgas en methaan in de gehele Nederlandse melkveehouderij in 2009 ten opzichte van de referentiewaarde van 1990 is bijna 19%. Voor het gemiddelde K&K-bedrijf is dat al bijna 29%. Het grootste deel van de gerealiseerde reductie wordt veroorzaakt door een sterk gedaalde lachgasemissie. Dat geldt zowel voor het gemiddelde Nederlandse melkveebedrijf als voor de K&K-bedrijven. Voor de K&K-bedrijven lijkt met 56% de maximale lachgasreductie al bijna gerealiseerd te worden en zal verdere reductie van de broeikasgasemissie met name via methaanemissie moeten lopen.

Lage ammoniakemissie

Ook de ammoniakemissie blijkt op de K&K-bedrijven gemiddeld lager dan de landelijke emissie. Op de K&K-bedrijven was ammoniak al voor 2009 een belangrijk onderwerp, omdat een lage ammoniakemissie bijdraagt aan een optimale N-kringloop. De basismaatregelen voor optimalisatie van de N-kringloop (o.a. een optimale voerefficiëntie, optimale gewasopbrengst en een laag jongvee-aandeel) kunnen in de komende jaren landelijk worden ingezet voor de reductie van zowel ammoniak- als lachgasemissie.

Downloaden van het rapport

Het Koeien & Kansen-rapport 68: ‘Bedrijfsontwikkeling voor het verminderen van gasvormige emissies op het melkveebedrijf’ is gratis te downloaden op http://edepot.wur.nl/258077. Een gedrukt exemplaar is te bestellen bij het secretariaat van Koeien & Kansen, 0320 – 293302.

Koeien & Kansen werkt aan een toekomst voor schone melkers

Het project is een samenwerkingsverband van 16 melkveehouders, proefbedrijf De Marke, Wageningen UR en adviesdiensten. Op verzoek van het ministerie van EL&I en PZ toetst, evalueert en verbetert het project de effectiviteit en uitvoerbaarheid van (voorgenomen) mest- en milieuwetgeving onder praktijkomstandigheden en ondersteunt het de Nederlandse melkveehouderijsector bij de implementatie ervan. Koeien & Kansen is onderdeel van het noordwest Europese Interreg IVB-project Dairyman.

De resultaten van Koeien & Kansen vindt u op: www.koeienenkansen.nl.