Nieuws

Rijenbemesting maïs met GPS economisch interessant

Gepubliceerd op
12 oktober 2012

Rijenbemesting met drijfmest bij maïs, toegediend met behulp van GPS, is economisch interessant. “

De economische voordelen komen vooral voort uit de minimale grondbewerking”, aldus DLV-er Albert-Jan Bos tijdens een bijeenkomst van het praktijknetwerk Maïstelen met GPS op zand. Een simpel rekensommetje leert al snel dat het financiële voordeel € 30,- per hectare bedraagt.

groepnoorddemoveld.jpg

Tijdens de netwerkbijeenkomst van de noordelijke groep uit het praktijknetwerk rekent Albert-Jan Bos de groep het sommetje voor. “Je kunt de kosten van 35m3 in de rij + 70 kg KAS toegebracht met GPS goed vergelijken met 35 m3 drijfmest geïnjecteerd met 100 kg maïsmap 27 + 10 in de rij”, start hij zijn verhaal.

De vergelijking van besparingen en extra kosten ziet er als volgt uit:

Kosten Bedrag in Euro's
Toeslag GPS techniek 50 euro/ha + 50
Besparing in kosten kunstmest (100 kg maïsmap 27+10 versus 70 kg KAS) -/- 25
Extra kosten gewasbescherming glyfosaat voor opkomst + 40
Besparing middel 2e bespuiting -/- p.m.
Besparing
Ploegen -/- 100
Zaaibedbereiding -/- 35
Groenbemester klepelen c.q. schijveneggen + 40
Subotaal -/- 95
Totaal -/- 30/ha

Om de ervaringen en het systeem beter in beeld te krijgen, heeft het praktijknetwerk contact gezocht met verschillende GPS leveranciers. “Op dit moment zien we nog dat drijfmestbemesting met GPS in maïs beperkt wordt ingezet”, vertelt Bos. “Als we naar het demoveld kijken staat de maïs er goed bij. De velden die in de rij bemest zijn met GPS staan er op het oog minstens zo goed bij als het veld wat op de traditionele manier, breedwerpig is bemest met drijfmest. Straks met oogsten zal blijken wat de daadwerkelijke opbrengst is geweest.”

Naast de economische kant, richt de groep van het praktijknetwerk zich ook op de bemestingskant. Nu de gebruiksnormen voor fosfaat voor bouwland steeds verder worden teruggebracht, gaat het netwerk zich ook oriënteren op de uitwerking van het teeltsysteem. De netwerkdeelnemers gaan zich daarom ook verder verdiepen hoe maïs in roulatie met andere akkerbouwgewassen ingezet kan worden. Hierbij hebben enkele deelnemers ook het voornemen om deze mogelijkheid daadwerkelijk te gaan toepassen.

Meer informatie bij netwerkbegeleider Albert-Jan Bos