Nieuws

Rapport BEX-analyse en groei jongvee 2011-2012

Gepubliceerd op
6 mei 2013

De aanleiding voor de start van het netwerk Jongvee Mestproductie en Mineralenbenutting was de behoefte aan meer inzicht in de verschillen in BEX, groei jongvee en oriëntatie in de mogelijkheden om de mineralenefficiëntie te verbeteren.

In het rapport Jongvee mestproductie en Mineralenbenutting zijn de resultaten van de analyse en van de verwerkte informatie over deze onderwerpen weergegeven.

Grote variatie in BEX-resultaten.

In de praktijk blijken jongvee opfokbedrijven onvoldoende te kunnen bemesten, omdat er door hoge forfaitaire normen teveel mest afgevoerd moet worden. Naar aanleiding hiervan zijn er op de 13 deelnemende bedrijven analyses uitgevoerd om de BEX cijfers te kunnen vergelijken met de forfaitaire normen. Daarnaast zijn er nog gegevens van 58 andere jongvee opfokbedrijven, verspreid over het hele land, verzameld en verwerkt.

Uit de geanalyseerde resultaten van de 71 bedrijven blijkt dat op een gemiddeld jongvee opfokbedrijf zowel de N als P-excretie veel lager ligt dan in de forfaitaire normen is vastgesteld. De gemiddelde N-excretie over 2011 en 2012 ligt 18 en 20% lager en loopt op individuele bedrijven op tot ruim 40% lager. De gemiddelde P-excretie over 2011 en 2012 ligt resp. 17 en 15% lager en loopt individueel op tot ruim 40% lager.

Dit is aanleiding om vanuit het netwerk en landbouworganisaties naar het Ministerie van EZ een voorstel voor aanpassing van de forfaitaire mestproductienormen voor jongvee te doen.

De resultaten zijn te zien in tabel 5.2 en 5.3 van de rapportage.

Groei van de dieren

Gebleken is dat er zelfs bij bedrijven die gespecialiseerd zijn in jongvee opfok nog voldoende te verbeteren is. Er zijn grote verschillen in groei; 700 – 950 gr groei per dag over de hele opfokperiode (inclusief dracht). Hiervoor zijn verschillende oorzaken te benoemen: huisvesting, voeding, diergezondheid, fokkerij, verzorging, etc.

Tips betere mineralenbenutting

De lijst met tips (bijlage 1 van het rapport) kan opfokkers helpen de benutting van mineralen te optimaliseren. Binnen het netwerk hebben de tips geleid tot een verbetering van de voerefficiëntie (vooral VEM) op de bedrijven.

Voor meer informatie

Netwerkbegeleider Ton Derks.