Nieuws

Netwerk in gesprek met loonwerkers die maïsteelt met GPS succesvol toepassen

Gepubliceerd op
19 juni 2013

Op woensdag 12 juni 2013 waren melkveehouders van het praktijknetwerk Maïstelen met GPS op zand, drie loonwerkers en de begeleiders bijeen met Willem van Geel (PPO/WUR). Zij gingen in gesprek met elkaar over de succesvolle aanpak van GPS in de maïsteelt.

De loonwerkers hebben de afgelopen jaren ervaring opgedaan met GPS toepassing en rijenbemesting. De deelnemers namen een kijkje bij het demoveld en verdiepten zich in benutting van de mineralen en bodemvruchtbaarheid.

Aan het begin van de middag konden de veehouders en collega-loonwerkers de opkomst van de maïs beoordelen op het demo veld met rijenbemesting en de toepassing van onderzaai van groenbemester. Dit vond plaats op het demoveld van Harry Koonstra (Vinkenbuurt) aan de Balkerweg te Witharen. De veehouders waren tevreden met het beeld van de opkomende groenbemester. Ook bij de groenbemester was de invloed van de rijenbemesting duidelijk te zien op een deel van de kopakker (zie foto).
Een aantal van de aanwezigen is positief over de onderzaai van een groenbemester. In het najaar is de draagkracht van de grond beter bij natte omstandigheden, en er ontwikkeld zich in het najaar een betere groenbemester. De ervaringen dit jaar met rijenbemesting zijn positief. Op een aantal percelen is de maïs verder ontwikkeld bij rijenbemesting. Mogelijk heeft dit te maken met een betere vochtvoorziening en beschikbaarheid van mineralen.

In het tweede deel van de middag hebben de deelnemers zich verder verdiept in benutting van de mineralen en bodemvruchtbaarheid. De melkveehouders en loonwerkers willen hier meer info over hebben, om op basis daarvan de voordelen van het systeem beter te kunnen uitleggen.
In de discussie over de toegepaste systemen kwam naar voren dat de gebruikte machines op detailniveau van elkaar verschillen. De grootste verschillen waren o.a.: de manier waarop de drijfmest in de grond gebracht wordt, in 2 sleuven naast de maïsrij of in 1 sleuf onder de rij en het wel- of niet gebruiken van een woeler om de insporing van de bemester en/of de zaaimachine op te heffen. Tevens is ingegaan op een systeem dat met een aangepaste zodenbemester die drijfmest naast de maïsrij plaatst.
Een eenduidig antwoord over het meest optimale en efficiënte systeem is echter nog niet voorhanden. Wel is duidelijk dat de detailverschillen te maken hebben met de grondsoort in het gebied waar gewerkt wordt. Ook moet een hoeveelheid van 35 -45 m3  emissie arm aangewend kunnen worden bij de rijenbemesting om ook bij lagere gehalten in de mest de bodemvruchtbaarheid te handhaven.

Willem van Geel van WUR-PPO was uitgenodigd om uitleg te geven over de verschillen in mineralenbenutting tussen de traditionele en GPS-maïsteelt. Hierbij ging het met name om fosfaat en stikstof bemesting. Ook werd er een vergelijk gemaakt met andere rijenteelten. Daarbij kwam naar voren dat bij maïs rijenbemesting het grootste effect heeft op verbetering van de mineralenbenutting (20-30%). Rijenbemesting in maïs kan daarmee een belangrijke bijdrage leveren aan verbetering van de benutting van fosfaat en stikstof in de mineralenkringloop. Onderzoek naar de opbrengsten bij rijenteelt laat een betere opbrengst zien bij rijenbemesting.
Er wordt gezocht naar mogelijkheden om door menging met bewerkte mest zoveel mogelijk dierlijke mest aan te wenden en kunstmest gebruik achterwege te laten. In de maïs kijkt men daarbij naar de mogelijkheden voor het voorzien van de kali behoefte.

Op het eind werden de voordelen van niet kerende grondbewerkingen nog naar voren gehaald, om de nevenvoordelen van de GPS-bemesting en –inzaai, die niet eenvoudig in geld uit te drukken zijn, te benadrukken. Bij niet kerende grondbewerking wordt er niet meer geploegd.

Met de loonwerkers wordt de komende periode gewerkt aan verspreiding van de resultaten

SAM_3211.jpg
Foto 1: maïsplantjes. Op de foto zijn de verschillen te zien van een maïsplant op een volveldsbemest perceel en op een perceel met rijenbemesting, verder onder gelijke omstandigheden. De plant bij rijenbemesting is verder ontwikkeld.

IMG_2177.jpg

Foto 2: Groenbemester. Ook hier is duidelijk de invloed van de rijenbemesting zichtbaar.