Nieuws

Natuurbeschermingswet extra zorg voor melkveehouderij

Gepubliceerd op
9 januari 2014

Koeien & Kansen bedrijf maatschap Pijnenborg-van Kempen heeft in Noord Limburg te maken met meerdere Natura 2000 gebieden. Dit kan invloed hebben op de bedrijfsvoering. Het bedrijf besteedt daarom aandacht aan NB-wetgeving en eventuele aankoop van ammoniakrechten.

Diverse veehouderijen hebben hun vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 (NB-wet) (nog) niet op orde. In Limburg heeft nog maar 1/5 van de veehouderijen reeds een NB-wetvergunning, dan wel in aanvraag. Zodra veehouderijen tegenwoordig een activiteit ontplooien (omgevingsvergunning dan wel melding Activiteitenbesluit) is een NB-wetvergunning een belangrijke voorwaarde. Daarnaast worden er controles uitgevoerd in het kader van cross compliance. Het hebben van een juiste NB-wetvergunning is een voorwaarde voor uitbetaling van toeslagrechten. Om deze redenen is een run op ammoniakrechten ontstaan om de strijdige situaties te repareren.

Wijziging van toetsingskaders en van bedrijfsvoering

Ook de Mts Pijnenborg-van Kempen voldoet momenteel niet aan de NB-wet, omdat er sinds de referentiedata ontwikkelingen hebben plaatsgevonden. In dit geval een toename van het aantal dieren. In Limburg dient een NB-wetvergunning aangevraagd te worden zodra er in een cirkel van tien kilometer rondom de veehouderij een Natura2000 gebied dan wel een Beschermd Natuurmonument is gelegen. In het verleden hebben al veel toetsingskaders de revue gepasseerd, voorbeelden:

  • Alleen vergunningplicht binnen 3 km;
  • Alleen vergunningplicht boven 15 mol depositie;
  • Alleen vergunningplicht boven 3 mol depositie
  • Geen vergunningplicht bij depositie < 5% boven de kritische depositiewaarde

Door diverse uitspraken van de Raad van State is het kader steeds verder aangescherpt. De Mts Pijnenborg-van Kempen ligt binnen een cirkel van tien kilometer van twee beschermde natuurgebieden; Deurnsche- en Mariapeel en de Rouwkuilen. Daarnaast ligt het bedrijf in een van de meest veedichte straten van Nederland. Ammoniakrechten zijn daardoor niet voorradig.

Natuurgebied Ref. datum Status Afstand tot bedrijf Depositie vergund op referentiedata Depositie op basis meest recente omgevingsvergunning
A: Grauwveen 2004 Natura2000 1,5 km 2,1 3,07
B: De Bult 2004 Natura2000 4,9 km 0,44 0,63
C: Rouwkuilen 1979 Beschermd Natuurmonument 4,4 km 0,66 1,26

Men wil de referentiedatum van de Rouwkuilen omhoog brengen naar 2004, want de huidige referentiedatum van 23 februari 1979 is zo ver terug in het verleden dat er soms nog geen agrarisch bedrijf op een locatie was gevestigd, danwel het niet duidelijk is wat de vergunde situatie was op die referentiedatum.

De vergunde situatie bij Mts Pijnenborg-van Kempen door de jaren heen
Milieuvergunning/omgevingsvergunning 1979 65 koeien, 55 jongvee
1985 90 koeien, 60 jongvee
2005 130 koeien, 90 jongvee

Salderen van ammoniakemissie

Zoals de wetgeving nu in elkaar steekt, kan het bedrijf een NB-wetvergunning verkrijgen voor 65 koeien en 55 stuks jongvee zonder ammoniak van elders over te nemen. Indien de referentiedatum van het Beschermd Natuurmonument de Rouwkuilen wordt omhoog gehaald naar 2004, kan het aantal te vergunnen dieren opgetrokken worden naar 90 koeien en 60 stuks jongvee. Voor de momenteel extra vergunde dieren, zijnde 40 koeien en 30 stuks jongvee, is dus geen NB-wetvergunning mogelijk zonder saldering, met uitzondering van het plaatsen van een luchtwasser.

Wijzigingen bij PAS

Het toepassen van betaalbare emissiearme technieken levert in heel beperkte mate milieuwinst op. Momenteel worden aanvragen van een NB-wetvergunning berekend met het programma Aagrostacks. Bij de aanvang van de PAS (waarschijnlijk tweede helft van 2014) wordt een andere berekeningswijze toegepast. Dan wordt niet meer, zoals in de huidige situatie, uitgegaan van de rand van het beschermde natuurgebied, maar van de “gevoelige habitat” in dat gebied. Dit zal hier en daar wat meer ruimte kunnen bieden. In het kader van de PAS mogen bedrijven niet meer onderling ammoniak uitwisselen. Zoals het er nu voorstaat wordt ammoniakwinst van stoppende of verkleinende bedrijven in een pot gedaan van waaruit men kan salderen. De ammoniak in deze pot is niet alleen voor de landbouw, maar ook voor industrie en verkeer.

De melkveehouderij heeft in veel gebieden dus een opgave om de ammoniakemissie te reduceren. Zo ook in Noord Limburg. Hopelijk gaat dat lukken via de middelen die de PAS gaat bieden. De zorg is anders dat ook luchtwassers in beeld komen voor de melkveehouderij.

Maatschap Pijnenborg- van Kempen is naarstig op zoek naar ammoniak om nu nog te kunnen salderen.