Project

Kruidenrijk grasland met weegbree voor milieukwaliteit

In dit project wordt onderzocht welke bijdrage smalle weegbree in een graskruidenmengsel levert aan vermindering van de nitraatuitspoeling, lachgasemissie en ammoniakemissie en dus uiteindelijk een hogere N-benutting op bodem- en bedrijfsniveau.

Op basis van (internationale) literatuur zijn er aanwijzingen dat smalle weegbree kan bijdragen aan een lagere nitraat-, lachgas- en ammoniakemissie. Door Louis Bolk Instituut uitgevoerde potproeven lieten ook een duidelijk lagere nitrificatie zien. Uit een veldproef in 2018 bleek dat smalle weegbree zeer droogtetolerant is en niet ten koste gaat van de droge stofopbrengsten en/of voederwaarde. Om deze redenen wil dit project onderzoeken of ook onder Nederlandse omstandigheden smalle weegbree leidt tot een betere N-benutting.

Proeven

In 2019 wordt bij KTC Zegveld een veldproef uitgevoerd en in 2020 een voederproef. In de veldproef wordt onderzocht wat het effect is van smalle weegbree in het mengsel op nitrificatieremming en N-opname. In de voederproef wordt onderzocht wat het effect is van smalle weegbreekuil in het rantsoen van melkkoeien op voeropname, melkproductie en stikstofbenutting op bedrijfsniveau.

Achtergrondinformatie

Nieuws

Producten