Nieuws

Koeien & Kansen werkt ook aan doelen reductie broeikasgassen

Gepubliceerd op
18 oktober 2021

Het project Koeien & Kansen werkt de komende vier jaar aan de thema’s stikstof, broeikasgassen en biodiversiteit. De strategie voor werken naar klimaatneutraal begint met het verminderen van de broeikasgasemissies en daarna compenseren voor de CO2-uitstoot.

De doelen voor verminderen broeikasgassen zijn:

  • De totale methaanemissie via pensfermentatie per ton melk is 30% lager dan het sectoraal gemiddelde van 2018
  • De totale broeikasgasemissie voor melkproductie is lager dan 1200 g CO2/kg meetmelk.

De maatregelen voor het verlagen van de uitstoot zijn in te delen naar maatregelen voor aanvoer van  buiten het bedrijf, voor rantsoen en voor koemanagement. Let wel op de afwenteling! Sommige maatregelen kunnen strijdig zijn met doelen op andere milieuthema’s op het melkveebedrijf. Denk bijvoorbeeld aan de maatregelen ‘minder kunstmest gebruiken’ en ‘meer eiwit van eigen land voeren’. Het compenseren van de CO2-uitstoot kan door vastleggen van koolstof (C) in de bodem, maar ook door het opwekken van energie (zon, wind, biogas). Het gaat erom om per saldo de 'eigen' uitstoot van broeikasgassen (die op korte termijn niet op ‘0’ te krijgen is) te 'compenseren' om richting klimaatneutraal te bewegen.

Hoe Koeien & Kansen gaat werken aan het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen staat in deze infographic:

Infographic: Werken aan  broeikasgasemissies binnen het project Koeien & Kansen

Ook voor de stikstofdoelen en maatregelen is een infographic gemaakt.