Nieuws

Koeien & Kansen veehouders hebben oog voor biodiversiteit

Gepubliceerd op
19 januari 2021

Koeien & Kansen-veehouders hebben de laatste jaren meer aandacht voor biodiversiteit op hun bedrijf. Zij hebben zelf op hun bedrijf het niveau van biodiversiteit gescoord met de rekentool 'natuur en landschap'. Deze tool hanteert SMK ook bij het vaststellen van het keurmerk van 'On the way to PlanetProof'. Van de Koeien & Kansen bedrijven scoren ruim 87 procent het basisniveau op basis van een zelfscore zonder toetsing. Het behalen van het topniveau is lastiger; ongeveer 15% van de bedrijven lijkt hieraan te voldoen.

Rekentool Natuur en landschap

Bij het keurmerk ‘On the way to PlanetProof’ is een goede score voor biodiversiteit van belang om een hogere melkprijs te ontvangen. Een deel van de biodiversiteit wordt bepaald via de indicatoren ‘stikstofbodemoverschot’, ‘ammoniakemissie per ha’, ‘aandeel eiwit van eigen land’, en ‘aandeel blijvend grasland’. Dit zijn vooral indicatoren die van invloed zijn op de omstandigheden voor biodiversiteit. De zichtbare biodiversiteit wordt in kaart gebracht met de rekentool ‘natuur & landschap’. Met dit instrument kunnen de veehouders in beeld brengen welke beheerpakketten biodiversiteit melkveehouderij (BBM) op hun bedrijf gehanteerd worden. Uiteindelijk wordt onderscheid gemaakt in twee onderdelen: enerzijds extensief, kruidenrijk grasland en anderzijds natuur- en landschapswaarden. Aanwezigheid van de verschillende pakketten wordt omgerekend naar een procentuele score voor ‘extensief graslandbeheer’ en een ‘totale score voor natuur & landschap (incl extensief graslandbeheer)’. Bij een totaalscore van 5% voor natuur & landschap, is voldaan aan de basisnorm van 'On the way to PlanetProof'. Bij een totaalscore van 10%, waarbij de score voor extensief graslandbeheer minimaal 5 % bedraagt, is het topniveau behaald. Dus zonder extensief graslandbeheer geen topniveau.

Resultaat Koeien & Kansen bedrijven

Deelnemers aan het project Koeien & Kansen is een groep van bewuste veehouders. Zij denken en werken graag mee aan kennisintensieve trajecten. Zo hebben zij in beeld gebracht welke ‘biodiversiteitsactiviteiten’ zij op hun bedrijf hebben. Dit is een inschatting van de ondernemer zelf, zonder dat het fysiek op de bedrijven gecontroleerd is. Uiteraard vindt in het kader van 'On the way to PlanetProof' wel een grondige controle plaats. Een eerste zelfscore laat zien dat 87,5 % van de gescoorde bedrijven het basisniveau van 5% als totaalscore van natuur & landschap kan halen. Dit is deels toe te schrijven aan de aanwezigheid van kruidenrijk grasland. Bij een aantal Koeien & Kansen-melkveehouders is alleen een vorm van kruidenrijk grasland aanwezig. Daarnaast zijn er op de bedrijven ook andere elementen van natuur & landschap zijn aanwezig, zoals weidevogelbeheer, duurzaam slootbeheer (met aandacht voor slootkanten en baggeren), bodemverbetering via ruige mest, bloemrijke akkerranden en landschapselementen als bomen, bos en hagen. De Koeien & Kansen- ondernemers hebben oog voor biodiversiteit op hun bedrijf. Voor de meeste bedrijven lijkt een basisscore voor natuur & landschap (als onderdeel van 'On the way to PlanetProof') binnen handbereik. Het realiseren van topniveau is lastiger in de praktijk, ongeveer 15% van de bedrijven lijkt hieraan te voldoen.