Nieuws

Koeien & Kansen boeren scoren economisch bovengemiddeld

Gepubliceerd op
22 januari 2014

De deelnemende veehouders in het project Koeien & Kansen hadden in 2012 een hoger inkomen per kg melk dan het Nederlands gemiddelde. Het inkomen uit het bedrijf was gemiddeld €1,59 per 100 kg melk hoger dan de Nederlandse melkveehouderij in 2012 presteerde. Dit laat een analyse van LEI-cijfers zien.

In het project Koeien & Kansen werken melkveehouders en onderzoekers samen aan het verbeteren van de milieuprestaties van melkveebedrijven op een economisch zo aantrekkelijk mogelijke manier. De focus van het project lag tot en met 2009 vooral op mest- en mineralenmanagement. Vanaf 2010 krijgen vooral de gasvormige emissies extra aandacht, waarbij stikstof en fosfaat echter niet worden vergeten.

Vergelijking met BIN

De economische resultaten van de Koeien & Kansen-bedrijven zijn vergeleken met de resultaten van de gemiddelde Nederlandse melkveehouderij, gebaseerd op het Bedrijven InformatieNet (BIN) van het LEI. Aan het project K&K nemen 16 bedrijven deel, waarvan één bedrijf met een biologische bedrijfsvoering. Het biologische bedrijf is niet meegenomen in de vergelijking.

De groep Koeien & Kansen boeren is gemiddeld groter en intensiever dan het gemiddelde Nederlandse melkveebedrijf. Per bedrijf wordt bijna 400.000 kg melk meer geleverd en is de melkproductie per hectare 6000 kg hoger. De melkproductie per koe is ruim 700 kg per jaar hoger.

Saldo vergelijkbaar

In onderstaande tabel zijn de economische gegevens van de Koeien & Kansen bedrijven van 2012 vergeleken met die van het gemiddelde van Nederland. De opbrengsten per 100 kg melk zijn iets lager op de Koeien & Kansen-bedrijven. Dit komt vooral door de lagere omzet en aanwas; onder andere veroorzaakt door de lagere jongveebezetting. De toegerekende kosten zijn ook lager, vooral door lagere kosten voor meststoffen. Opvallend is dat de voerkosten ondanks de hogere intensiteit nauwelijks hoger zijn. Een mooie prestatie. Het saldo is uiteindelijk vergelijkbaar met het  Nederlandse gemiddelde.

Inkomen hoger

Naast toegerekende kosten, kent het melkveebedrijf ook ‘niet toegerekende kosten’. De tabel laat zien dat deze bij de Koeien & Kansen bedrijven €1,10 per 100 kg melk lager zijn. Vooral de kosten voor machines en installaties zijn lager, maar ook de kosten voor grond & gebouwen. Uiteindelijk is het inkomen uit het bedrijf €1,59 per 100 kg melk hoger dan dat de gemiddelde Nederlandse melkveehouder haalde.

In het algemeen kunnen we met deze analyse dus stellen dat het inkomen op melkveebedrijven die bovengemiddeld aandacht aan milieuprestaties schenken zeker niet lager hoeft te zijn dan het Nederlands gemiddelde.

Gemiddelde opbrengsten, kosten, saldo en inkomen uit bedrijf voor de K&K-bedrijven en voor de Nederlandse melkveehouderij in 2012 (in euro per 100 kg melk incl. BTW)

K&K Ned. Verschil
Totale opbrengsten (a) 51,12 52,02 -0,90
Totale toegerekende kosten dieren en gewassen (b) 17,09 18,19 -1,10
-waarvan veevoer 11,40 11,29 +0,11
- waarvan meststoffen 0,86 1,39 -0,53
Saldo bedrijf (c=a-b) 34,04 33,83 +0,20
Totale niet toegerekende kosten (d) 24,44 25,62 -1,19
- waarvan betaalde arbeid 0,88 0,88 +0,00
- waarvan werk door derden 3,43 2,85 +0,58
- waarvan machines, werktuigen en installaties 6,53 7,34 -0,81
- waarvan grond en gebouwen 6,91 7,29 -0,38
- waravan immateriële activa (o.a. quotum) 3,39 3,47 -0,07
Saldo bedrijf (c=a-b) 34,04 33,83 +0,20
Totale niet toegerekende kosten (d) 24,44 25,62 -1,19
Betaalde rente (f) 4,34 4,53 -0,20
Inkomen uit bedrijf (c-d-f) 5,26 3,67 +1,59