Nieuws

Kengetallenoverzichten om gerichter te werken aan langere levensduur

Gepubliceerd op
13 oktober 2014

Het verlengen van de levensduur van melkvee staat volop in de belangstelling. Een goed inzicht in de huidige situatie van de veestapel is een belangrijke stap op weg naar het verbeteren van de levensduur. Hoe kun je aan de hand van bedrijfskengetallen op een snelle en eenvoudige manier inzicht krijgen in alle onderdelen van het veemanagement die bepalend zijn voor de levensduur?

Dat was de uitdagende vraag voor de Werkgroep Kengetallen Levensduur die daarvoor twee overzichten heeft gemaakt. Beide overzichten geven op één of twee A4-tjes een totaaloverzicht van de gezondheid, welzijn en levensduur op een bedrijf. Het eerste overzicht is het jaaroverzicht dat gebruikt kan worden voor een jaarlijkse evaluatie van het veemanagement. Het tweede overzicht is het periode-overzicht waarin kengetallen zijn opgenomen die de actuele situatie van de laatste één à drie maanden weergeven. Op de volgende pagina’s zijn ingevulde versies van de beide kengetallenoverzichten weergegeven voor een fictief bedrijf.

De ontwikkelde overzichten zijn bedoeld voor softwarebouwers die werkzaam zijn in de melkveehouderij en die melkveehouders willen ondersteunen bij het verbeteren van gezondheid, welzijn en levensduur van de veestapel. Ze zijn opgesteld door een werkgroep die naast twee melkveehouders bestond uit experts vanuit CRV, Agrovision, KNMvD en Wageningen UR Livestock Research.

De kengetallenoverzichten zijn ontwikkeld binnen het project Verlenging Levensduur Melkvee, waarvoor Duurzame Zuivelketen opdrachtgever was. Binnen dat project is tegelijkertijd ook een Plan-Do-Check-Act-methode ontwikkeld waarmee – mede aan de hand van kengetallen – op melkveebedrijven gerichter kan worden gewerkt aan het benoemen en uitvoeren van verbeteringen op het gebied van veemanagement.

Inhoud van de kengetallenoverzichten

Op beide overzichten in Kengetallen Verlengen levensduur melkvee wordt een selectie van de belangrijkste kengetallen weergegeven. En wel zo dat de melkveehouder of adviseur die de overzichten gebruikt, zich heel snel een beeld kan vormen van de onderdelen van het veemanagement die veel invloed hebben op levensduur: melkproductie, ureumgetal, transitiemanagement, uiergezondheid, vruchtbaarheid, klauwgezondheid, jongvee-opfok en antibioticagebruik. Op het jaaroverzicht zijn daar nog kengetallen aan toegevoegd over levensduur, levensproductie en veevervanging.

Nieuwe elementen in deze overzichten ten opzichte van bestaande overzichten van o.a. melkproductieregistratie en bedrijfsmanagementsystemen zijn:

  • Op de overzichten kunnen de bedrijfsresultaten vergeleken worden met zowel eigen streefwaarden van het bedrijf als met resultaten uit een vorige periode en gemiddelden van andere bedrijven
  • Afwijkingen ten opzichte van de eigen streefwaarden worden alleen weergegeven wanneer ze duidelijk afwijken van de streefwaarde. Met een groen of rood vakje rond de afwijking wordt weergegeven of deze gunstig of ongunstig is. De veehouder hoeft dus in principe alleen maar naar de rode en groene vakken te kijken om snel te zien welke kengetallen duidelijk afwijken van de bedrijfseigen streefwaarden
  • In de overzichten is ook informatie opgenomen over het percentage koeien met aandoeningen. Dat gebeurt in de voorgestelde versie alleen voor de aandoeningen die zijn opgenomen in het verplicht in te vullen kengetallenoverzicht van het Bedrijfsgezondheidsplan (BGP). Deze aandoeningen moet iedere melkveehouder immers toch al registreren, dan is het ook wel zo handig om de informatie te gebruiken in managementoverzichten. En uiteraard is het waardevol om meer inzicht te hebben in het optreden van aandoeningen.

Om alle overzichten gevuld te krijgen is het wel nodig dat de veehouder zelf redenen van afvoer, aandoeningen en eigen streefwaarden invoert in zijn managementsysteem.

Meer informatie

In het rapport ''Kengetallenoverzichten en PDCA-aanpak voor verlenging levensduur melkvee” is meer informatie te vinden over de achtergronden van de nieuwe overzichten. Daarin staan o.a. ook definities voor de berekening van de kengetallen en voorstellen om deze modeloverzichten te implementeren en verder te ontwikkelen. En ook nog een beschrijving van de Plan-Do-Check-Act-methode waarmee gericht gewerkt kan worden aan het verbeteren van kengetallen.