Nieuws

Kavelruil: alles wat erbij komt kijken

Gepubliceerd op
2 april 2015

Het praktijknetwerk ‘Minder Toeren’ heeft een leaflet gemaakt, waarin veehouders op een eenvoudige manier inzicht krijgen in de mogelijkheden voor kavelruil.

Veehouders met gronden op afstand van hun bedrijf kunnen gebaat zijn bij kavelruil. De grond die verder van het bedrijf af ligt, brengt meer kosten met zich mee door de grotere afstand die steeds moet worden afgelegd naar deze percelen. Door kavelruil kunnen veehouders de kosten omlaag brengen, die stijgende brandstofkosten en afschaffing van rode diesel voor de landbouw veroorzaken. De kavelruil komt de verkeersveiligheid ten goede, doordat de belasting van de infrastructuur en de belasting van het milieu vermindert.

Weinig animo voor kavelruil bij akkerbouwers

Uit bedrijfsbezoeken van, zowel akkerbouw- als veehouderijbedrijven, bleek dat er bij akkerbouwers in de Veenkoloniën weinig animo is  voor kavelruil. In het algemeen geven de akkerbouwers aan dat grond op afstand bij de meeste teelten geen bezwaar oplevert, omdat veel producten ‘af land’ worden afgeleverd. Veel producten (aardappelen, bieten) worden op de kopakker opgeslagen en vervolgens per as (vrachtwagen) rechtstreeks naar de fabriek vervoerd. In het veenkoloniale bouwplan nemen deze gewassen een behoorlijk areaal in waardoor dit voor veel percelen opgaat. De transportbewegingen blijven bij dit soort teelten daardoor beperkt waardoor grond op afstand niet bezwaarlijk is.

Melkveehouders wel geïnteresseerd in kavelruil

Melkveehouders geven daarentegen aan wél animo te hebben voor kavelruil. De redenen daarvoor zijn onder andere dat zij grond dichterbij huis gemakkelijker kunnen beweiden en er meer controle op de dieren mogelijk is. Ook de oogst van gras is aanzienlijk voordeliger bij percelen dichterbij. Oogsten van gras betekent veel bewerkingen per snede voor meerdere sneden per jaar.

In de leaflet wordt onder andere uitleg gegeven over het doel en het belang van kavelruil. Ook staat er informatie in over de mogelijkheden voor subsidiering bij kavelruil, de rol van het Kadaster en het te doorlopen traject. Freerk Oudman, begeleider van het praktijknetwerk ‘Minder Toeren’: “Het product kan een grote hulp zijn voor veehouders om in te schatten wat hun grond op afstand kost en of kavelruil daarvoor voor hen een interessante optie is”.

Meer informatie

Leaflet Kavelruil: alles wat erbij komt kijken