Nieuws

Inspiratiewaaier over alternatieve vrijloopbodems

Gepubliceerd op
25 mei 2015

Het praktijknetwerk Tot op de bodem uitgezocht heeft in haar zoektocht naar goede alternatieven voor compostbodems in de vrijloopstal verschillende ideeën uitgewerkt in een handzame inspiratiewaaier. Hierin zijn een aantal kritische succesfactoren benoemd evenals de eigenschappen van de verschillende bodems.

Recent onderzoek van NIZO food research heeft aangetoond dat compost als ligbed aanleiding geeft voor een verhoogd aantal hitteresistente bacteriën in de melk. Melk met een verhoogd aantal hitteresistente bacteriën geeft problemen voor de zuivelindustrie, omdat de thermofiele bacteriën zeer hitteresistent zijn. Dit kan problemen geven bij het pasteuriseren en steriliseren van zuivelproducten, en kan daardoor leiden tot bederf bij producten die buiten de koelkast worden bewaard.

De voordelen van dierenwelzijn rondom de vrijloopstal staan voor de melkveehouders buiten kijf. Grote vraag die leeft; welke bodem is geschikt voor hun toekomstige vrijloopstal. Daarbij willen zij ook weten welke ammoniakemissie een vrijloopvloer geeft.

Verschillende bodems onder de loep

De kritische succesfactoren van verschillende mogelijke bodems zijn binnen het netwerk bekeken en besproken. Naast het bestuderen van bestaande onderzoeken betreffende deze bodems hebben de deelnemers aan het netwerk ook bodems op eigen bedrijf uitgeprobeerd en hebben zij gesproken met leveranciers.

De doelstelling van de deelnemers was om een handzaam overzicht van deze mogelijke bodems te produceren voor geïnteresseerden in de vrijloopstal, waar voornamelijk gekeken is naar bodems die het risico op thermoresistente bacteriën tot een minimum beperken.

Alternatieven voor compostbodem

De deelnemers zijn vanuit een pragmatische inventarisatie gekomen tot mogelijke alternatieven voor de vrijloopbodem.

Meerdere deelnemers en collega-veehouders zien tot op heden stro en topstrooisel als goed alternatief voor de compostbodem in de vrijloopstal. Kostentechnisch liggen deze twee opties een eind uit elkaar. Wel is de kans op hitteresistente bacteriën zeer minimaal en zijn de producten goed verkrijgbaar. In de praktijk hebben de deelnemers ook ervaren dat het toevoegen van micro-organismen iets is waar je als ondernemer echt in moet geloven. Wanneer dit eenmaal zo is, dan kan bij zorgvuldig gebruik het bodemleven ten positieve beïnvloed worden binnen de vrijloopstal.

Meer informatie

Lees de Inspiratiewaaier over alternatieve vrijloopbodems