Nieuws

Hogere voerproductie door deelname aan BEX

Gepubliceerd op
1 maart 2012

De melkveehouderij in Flevoland is intensief met tot gevolg voer aankopen en mest afzetten. Met het oog op het einde van de quotering is er dus alle aanleiding om de voerproductie per hectare te verhogen en de mestproductie van de veestapel te verlagen.

Vanuit deze gedachte hebben de studenten Bart Last en Fred Lugthart van de Kennisbalie van de CAH in Dronten in opdracht van het netwerk Duurzame voerproductie een onderzoek uitgevoerd naar de meerwaarde van BEX-deelname voor de melkveehouderij in Flevoland.

Voor dit onderzoek zijn de resultaten geanalyseerd van 25 melkveebedrijven die in 2010 de mestproductie van de veestapel hebben vastgesteld met BEX (bedrijfsspecifieke excretie). De resultaten van het onderzoek werden gepresenteerd aan de medestudenten op dinsdag 24 januari 2012 op de CAH in Dronten en tijdens de themadag die het netwerk Duurzame voerproductie organiseerde op dinsdag 7 februari 2012.

De resultaten van de 25 melkveebedrijven zijn i.s.m. Countus vertaald naar de betekenis voor een gemiddeld Flevolands melkveebedrijf. De deelnemende bedrijven toonden met BEX aan dat ze respectievelijk 13% minder stikstof en 14% minder fosfaat produceerden in 2010 in vergelijking met de forfaitaire normen. Voor een gemiddeld Flevolands melkveebedrijf betekent dit een verlaging van 500 m3 mestafzet en dus een besparing op de mestafzetkosten.

Flevolandse melkveehouders die niet deelnemen aan BEX, voeren dus onnodig mest af, die niet kan worden omgezet in voerproductie. Aan de hand van de gerealiseerde voerproductie van de 25 deelnemende bedrijven kon worden vastgesteld dat bedrijven die niet deelnemen aan BEX, gemiddeld 800 kg droge stof per hectare grasland aan opbrengst missen. Voor een gemiddeld Flevolands melkveebedrijf is met toepassing van BEX door besparing op de mestafzet- en voeraankoopkosten een kostprijsverlaging van 1 eurocent te realiseren.

Met de gemeten voerproductie op de 25 bedrijven kon ook de fosfaatonttrekking per hectare voedergewas worden vastgesteld. De gemiddelde onttrekking bedroeg 92 kg fosfaat per hectare. De 25% bedrijven met de hoogste voerproductie onttrokken gemiddeld 109 kg fosfaat per hectare voedergewassen. Daarmee is aangetoond dat een bedrijfsspecifieke fosfaatnorm voor de Flevolandse melkveehouderij van belang is voor een duurzame voerproductie.