Nieuws

Goede bodem op veengrond anders dan zand en klei

Gepubliceerd op
19 september 2012

Veengrond reageert anders dan klei en zand, zo hoorde het netwerk Goed bodembeheer op veen boert beter tijdens een bedrijfsbezoek aan netwerkdeelnemer Anton de Wit.

Hier werden de resultaten besproken van het Project Bodemindicatoren voor duurzaam bodemgebruik in de veenweide, waarin CLM en LBI onder andere hebben samengewerkt met melkveeproefbedrijf Zegveld.

goedebodemveen.jpg
goedebodemveen2.jpg

Op veengrond blijkt de productie niet zozeer afhankelijk van het organische stof gehalte, maar veel meer van de kwaliteit van de organische stof, uitgedrukt in C%. Verder valt op dat het stikstof leverend vermogen varieert van 160-340 kg N per ha en dat deze wordt voorspeld door de Ca-Mg verhouding.

De deelnemers van het praktijk netwerk bespraken op het bedrijf van Anton de Wit deze cijfers met Nick van Eekeren.

Komende winter worden de bodems bij de deelnemers geanalyseerd, gaan we aandacht besteden aan preventie (banden en machines), maar ook het komende seizoen meten waar het meeste gras groeit. Hiervoor zijn de grashoogte meters aan de deelnemers van het netwerk uitgereikt.

Zie ook het rapport en de website bodemveenweiden.

Meer informatie bij netwerkbegeleiders Nick van Eekeren en Bert Philipsen.

Dit netwerk maakt onderdeel uit van een koepel van netwerken in het Westen, waaraan ruim 60 melkveehouders deelnemen. Deze koepel wordt ondersteund door het Veenweide Innovatie Centrum, PPP-Agro Advies en Wageningen UR Livestock Research.