Nieuws

Gezocht: emissiearmere mestaanwendingsmethoden voor grasland

Gepubliceerd op
22 januari 2013

Veehouders en beleid hebben beide belang bij reductie van de ammoniakemissie en verbetering van de stikstofefficiëntie op melkveebedrijven.

De sleepvoetmethode leidt al tot een forse reductie van ammoniakemissie bij bemesting op veen- en zware kleigrond. Dit is de meest gangbare techniek op die gronden. De komende twee jaar willen veehouders samen met het bedrijfsleven, Wageningen UR, Dairy Campus en het Veenweiden Innovatiecentrum zoeken naar verdergaande nieuwe emissiearme bemestingstechnieken en -methoden. Daarom zoeken we veehouders en ontwikkelaars van bemestingssystemen met een nieuw bemestingsconcept om dit voorjaar en zomer al te testen.

Dit voorjaar start Wageningen UR samen met VIC Zegveld en Dairy Campus in opdracht van Productschap Zuivel, provincies Zuid-Holland en Friesland en het ministerie van I&M een onderzoek naar perspectiefvolle emissiearme aanwendingsmethoden op grasland op veen- en (zware) kleigrond. Onderdeel van het project vormt een verkennend onderzoek waarbij maximaal vijf veelbelovende emissiearme aanwendingsmethoden worden gescreend op basis van de stikstofwerking. Voor dit onderdeel worden nieuwe innovatieve aanwendingsmethoden gezocht die rijp zijn om in de praktijk te testen.

Graag uw reactie naar:

Herman van Schooten (Wageningen UR Livestock Research)

Jan Huijsmans (Wageningen UR Plant Research International)

Frank Lenssinck (VIC Zegveld)

Kees de Koning (Dairy Campus)