Nieuws

Economie, ecologie en maatschappelijk gaan samen

Gepubliceerd op
3 mei 2012

Tijdens de zoektocht van het praktijknetwerk Duurzame voeding Melkveehouderij naar oplossingen voor het voertekort bij opschaling van de melkveestapel zijn vooral economische kengetallen vastgelegd.

Bij veel mensen bestaat de angst dat door de bedrijfsontwikkeling de ecologische en maatschappelijke duurzaamheidsaspecten onder druk komen te staan. Het praktijknetwerk bewijst echter het tegendeel. Deze gaan hand in hand. Pas wanneer het bedrijf economisch duurzaam is kan het ook meer aandacht geven aan de ecologische en maatschappelijke duurzaamheid. Het praktijknetwerk bewijst dat dit ook in de melkveehouder zelf zit, deze staat midden in de maatschappij.

Economische duurzaamheid:
Het voersaldo per koe is naast een optimale voerefficiëntie een belangrijk economisch kengetal voor de toekomst. Dit wordt vooral bepaald door de hoogte van de melkopbrengst enerzijds en de hoogte van de voerkosten anderzijds.
Voldoende kwalitatief goed ruwvoer van eigen bodem is daarbij een eerste vereiste. Aan de karakteristieken van dat ruwvoer kan met aanvullende voeders het rantsoen worden geoptimaliseerd. Het behalen van een meer dan gemiddeld voersaldo per koe is het praktijknetwerk gelukt. Voersaldo’s tussen de € 7,02 en € 8,17 per koe per dag zijn gemiddeld over het jaar behaald. Uit de SWOT-analyses is gebleken dat bij de praktijknetwerkdeelnemers met verlaging van de inkoopindex (verhouding prijs aangekochte voeders en de door Wageningen UR berekende prijs aan de hand van de voederwaarde) winst te behalen is. Echter, het kengetal `kostprijs van kg ds voer` is een belangrijke graadmeter voor de toekomst. De inkoopindex maakt daar deel van uit.
Door aan deze economische aspecten te blijven werken, ontstaat ruimte voor ontwikkeling. Dit is een voorwaarde om aan de aspecten als Ecologie en Maatschappij voldoende invulling te kunnen geven.

Ecologische duurzaamheid:
Door voldoende rendement te genereren kunnen een groot aantal bedrijven zelfvoorzienend blijven, hetgeen belangrijk is voor het gesloten houden van de nutriëntenkringloop. Daarnaast is het ook belangrijk om te kunnen investeren in integraal duurzame stallen, waarbij dierwelzijn, diergezondheid en ecologie de maatstaven zijn.
Voor bedrijven die niet zelfvoorzienend kunnen blijven is innoveren een belangrijk item om de ecologische duurzaamheid te waarborgen. Des te meer financiële ruimte voor innovatie binnen de onderneming aanwezig is, des te meer aandacht kan aan de omgeving worden besteed. Praktijknetwerkdeelnemers hebben reeds bij hun ontwikkeling rekening gehouden met deze aspecten door het stalconcept te baseren op het integraal duurzame stal principe.

Maatschappelijke duurzaamheid:
De bedrijven van het praktijknetwerk zijn sterk maatschappelijk geëngageerd. De ondernemers en hun gezinnen staan letterlijk midden in de maatschappij. Een groot areaal natuur wordt door het praktijknetwerk beheerd. Enkele deelnemers nemen actief en bestuurlijk deel aan hun eigen agrarisch natuurbeheerbeweging. Daarnaast komen bij meer dan de helft van de bedrijven vele burgers alsook schoolkinderen regelmatig op bezoek. Twee bedrijven hebben een belangrijke zorgtak, een bedrijf heeft een recreatieve neventak, andere bedrijven ontvangen regelmatig schoolkinderen en houden een open dag. De maatschappelijk duurzaamheid wordt tevens aandacht gegeven vanwege de weidegang, veel aandacht voor diergezondheid en dierwelzijn.