Nieuws

Duurzaamheidsgroslijst krijgt handen en voeten

Gepubliceerd op
24 juli 2012

Wat is nu de impact van een maatregel (positief, neutraal, negatief) als je deze integraal bekijkt? Hoe verschuift het groene vlak op het beroemde spinnenweb als je ammoniak reducerende maatregelen, zoals mest aanzuren, neemt? Voor het praktijknetwerk 'Keuzes voor Duurzame Melk' heeft Sjaak Weijers zich tijdens zijn stage vanuit de CAH te Dronten bezig gehouden met het in kaart brengen van deze duurzaamheidsgroslijst.

Tijdens zijn stage bij DLV heeft Sjaak zich erin verdiept hoe de verschillende duurzaamheidonderdelen scoren ten opzichte van elkaar wanneer één van de zes maatregelen wordt genomen. De maatregelen integraal beoordelen dus. Niet specifiek op één onderdeel (milieu), maar op alle onderdelen van het spinnenweb. Zo heeft Sjaak bijvoorbeeld gekeken naar het verlagen van de ammoniak uitstoot door het aanzuren van mest. Door het verlagen van de pH van de mest, wordt ammoniak omgezet in ammonium en kan hierdoor niet meer verluchtigen. Hierdoor kan de ammoniak emissie met 50 tot 70% afnemen, zowel voor emissies uit de stal als tijdens het bemesten.

Maar hoe scoort deze maatregel op diergezondheid? Of op economie? Als het aanzuren van mest integraal wordt bekeken, dus niet alleen vanuit het oogpunt van ammoniak reductie, is het dan nog zo gunstig? Dit is wat Sjaak heeft onderzocht. “Best pittig”, vertelt hij. “Door mij veel in te lezen en bij veehouders op bezoek te gaan, heb ik de complexe materie toch weten te vertalen naar integrale duurzaamheidcriteria. Dit kan collega veehouders weer helpen met het maken van hun afwegingen als zij een praktische maatregel willen nemen op duurzaamheids gebied”.

Verlagen ammoniak uitstoot: aanzuren van mest
Impact Opmerking
Economie Negatief Door investering in aanzuurinstallatie en kosten van zwavelzuur (om zuurtegraad te beïnvloeden)
Arbeid Neutraal Systeem werkt volledig automatisch
Diergezondheid Neutraal/ positief In de stal hangt minder ammoniaklucht
Ammoniak Positief Emissie reduceert van 50 – 70 %
Stikstof Positief Door minder vervluchtiging meer stikstof beschikbaar voor de plant
Fosfaat Neutraal Geen invloed op fosfaat overschot
Broeikasgassen Positief Door verlagen van pH in de mest, komt ook minder methaan vrij
Landbeslag Neutraal Geen invloed op landbeslag

De andere maatregelen, naast het aanzuren van mest, waar Sjaak onderzoek naar heeft gedaan zijn:

  1. Bruto overschot; dynamisch voeren
  2. Diergezondheid; selectief antibiotica gebruik bij droogzetten
  3. Verbetering stikstofoverschot; nitrificatieremmers
  4. Verlagen van fosfaatoverschot; nauwkeuriger fosfaat bemesten, grotere mestopslag
  5. Verlagen broeikasgassen; methaanuitstoot verlagen, voerefficiëntie verhogen
  6. Verlagen van landbeslag, 100% maïs telen