Netwerk

Duurmelken (optimaliseren van de tussenkalftijd per koe)

Onder Nederlandse omstandigheden kost een verlenging van de tussenkalftijd op bedrijfsniveau nog steeds geld, afhankelijk van het melkproductieniveau. Dit wordt mede veroorzaakt door grote verschillen in de lactatiecurves van individuele koeien. Hierdoor is de melkproductie voor minder persistente koeien op het einde van een verlengde lactatie te laag om kostenefficiënt te zijn.

Een op de individuele koe afgestemde tussenkalftijd kan mogelijk wel kostprijsverlagend werken. Juist onder de huidige omstandigheden, bij een lage melkprijs en het wegvallen van de melkquotering in de toekomst, is kostprijsreductie erg belangrijk. Optimalisatie van de tussenkalftijd per individuele koe kan daar een bijdrage aan leveren.

Aanpak

Het traject kent drie delen, het eerste deel wordt uitgevoerd door het praktijknetwerk:

1. Inventarisatie van beschikbare kennis. Door uitvoering van een literatuurstudie en uitwisseling van ervaringen wordt de beschikbare kennis rondom het (individueel) verlengen van de tussenkalftijd in kaart gebracht. Alle aspecten worden vervolgens geïntegreerd om te kunnen concluderen of het mogelijk is met een individueel inseminatieadvies het economisch bedrijfsresultaat te verbeteren. Afhankelijk van de resultaten selecteren we zelf een aantal melkkoeien uit onze veestapel waar we bewust later gaan insemineren en volgen we het productieverloop en de bedrijfeconomische resultaten.

Delen 2 en 3 worden in een apart onderzoeksproject uitgevoerd:

2. Haalbaarheid individueel inseminatieadvies. Om tot een goed inseminatieadvies te komen, moet vooraf een gedegen inschatting gemaakt kunnen worden van de productie en persistentie einde lactatie. Er zit altijd een lange periode van ten minste 7 maanden tussen het inseminatiemoment en het moment van droogzetten, waarbinnen de lactatiecurve zo goed mogelijk moet worden ingeschat.

3. Mogelijkheden individueel inseminatieadvies en vervolgonderzoek.

Nieuws

Producten

Meer informatie over producten en tools >>