Netwerk

Biodiverse en functionele natuurontwikkeling

Dit project gaat over het houden van vee op natuurontwikkelingsterreinen van terreinbeherende organisaties.

Het netwerk wil komen tot een gezamenlijke strategie voor de beheersontwikkeling met de terreinbeheerders. Het netwerk wil bijdragen aan het realiseren van praktijkgerichte beheermaatregelen die bijdragen aan toekomstige natuurdoelen en tevens een bijdrage leveren aan een duurzame veehouderij in en nabij natuurgebieden. Tevens wordt met de te realiseren aanpak ook aan andere veehouders en TBO’s elders in Nederland een handvat geboden om te komen tot een win-winsituatie bij beheer van natuurterreinen.

Aanpak

  • Met netwerkpartijen wordt een plan gemaakt voor toekomstig beheer. Te denken valt aan verschil in begrazingsintensiteit, inzet van schapen naast runderen en bekijken welk maairegime past binnen het beheer. Naweiden in het najaar en of jaarrondbegrazing
  • Bij de uitvoering zijn betrokken: veehouders, schapenhouders en de TBO Natuurmonumenten en Staatbosbeheer. Van de TBO wordt met name terreinkennis en ecologische kennis ingezet. Omdat veel agrariërs tegen genoemde problemen aanlopen, zullen zij ook in studiegroepverband betrokken worden bij de aanpak en de voortgang
  • Aan het einde van het project zal ook zorg gedragen worden voor een gedegen ervaringenoverzicht.