Nieuws

Lange termijn verwachting melkprijs €35,50

Gepubliceerd op
18 mei 2018

De gemiddelde melkprijs tot 2028 wordt ingeschat op €35,50 per 100 kilogram melk. Tegelijkertijd dient rekening gehouden te worden met een toekomstige kostenstijging, onder andere door inspanningen op het gebied van duurzaamheid en grondgebondenheid. Dat stelt een panel van financieel deskundigen uit de zuivelsector.

Het deskundigenpanel ‘Lange termijn prognoses melkveehouderij’ heeft nieuwe uitgangspunten en normen vastgesteld voor de lange termijn begrotingen. Deze normen worden gebruikt bij bedrijfsbegrotingen en bij aanvragen voor de Garantstelling Landbouw en de bijstandsregeling voor zelfstandigen (Bbz). Aan dit overleg nemen vertegenwoordigers van banken, LTO, accountantsbureaus, ZuivelNL, RVO, DLV en Wageningen University & Research deel. Dit project is (mede) gefinancierd door ZuivelNL.

Norm voor melkprijs verhoogd

De gemiddelde melkprijs tot en met 2028 wordt ingeschat op € 35,50 per 100 kg melk, inclusief alle contante nabetalingen en toeslagen die tot uiting komen in de kasstroom (exclusief bijschrijvingen ledenrekening en exclusief btw). Het btw-percentage bedraagt 6,0%. Dit is een stijging van 1 euro ten opzichte van vorig jaar verwachte langjarige melkprijs, maar tegelijkertijd zullen de kosten naar verwachting ook extra stijgen door maatregelen op het gebied van onder andere duurzaamheid en grondgebondenheid. In de lange-termijnbegrotingen is het raadzaam daar ook rekening mee te houden.

Basis voor prognose melkprijs

De prognose voor de melkprijs is gebaseerd op de EU Agricultural Outlook van de EU-commissie met daarbij een inschatting van het deskundigenpanel over de invloed van deze ontwikkelingen op de melkprijs in Nederland. Naast de ontwikkeling van de melkprijs spelen de voerprijzen een rol, omdat een rendabele veehouderij afhankelijk is van een voldoende marge tussen opbrengsten en kosten. De voerprijs voor de luxe brok wordt verhoogd in combinatie met een hoger VEM- en DVE-gehalte. De verwachte prijs voor kalvermelkpoeder wordt verhoogd naar € 200 per 100 kg.

Bedrijfsspecifieke prognose

De wijze waarop sinds enkele jaren de bedrijfsspecifieke melkprijs wordt bepaald, blijkt goed te werken. Deze prijs is gebaseerd op de contante melkprijs die het bedrijf de afgelopen (minimaal) drie jaar ontving. Dit is exclusief bijschrijvingen op naam, omdat deze reserveringen niet direct in de kas van het bedrijf stromen. Vervolgens wordt het verschil met de landelijk gemiddelde melkprijs van Wageningen Economic Research (zie tabel) bepaald. Dit verschil is bepalend voor de afwijking ten opzichte van de norm van € 35,50. Dus een bedrijf dat in het verleden gemiddeld 0,5 cent per kilo melk minder ontving, wordt “doorgerekend” op € 35,00 per 100 kg.

De bedrijfsspecifieke afwijking van de normprijs bedraagt maximaal -€ 3,00 tot +€ 3,00 per 100 kg, tenzij beargumenteerd wordt dat een grotere afwijking verwacht wordt.

Bijschrijvingen ledenrekening
Jaar WEcR referentie Friesland Campina DOC CONO
2012 35,86 0,95 0,68 0
2013 42,00 1,23 0,68 0
2014 41,46 1,07 0,68 0
2015 33,17 1,28 0,68 0
2016 31,10 1,25 0,63 0
2017 39,20 0,30 0,63 0
De WEcR referentie betreft de fabrieksprijs, inclusief toeslagen/kortingen & nabetalingen, exclusief toevoegingen ledenrekening. De referentie van 2017 betreft een raming. Van andere afnemers kan de bijschrijving ledenrekening uit de boekhouding afgeleid worden.

Mestafzet

De kosten voor mestafzet zijn sterk regionaal gebonden. Daarbij speelt het onderscheid in reguliere afzet en verwerking, omdat verwerking o.b.v. een mestverwerkingsovereenkomst (MVO) of vervangende verwerkingsovereenkomst (VVO) extra kosten met zich meebrengt.
Voor reguliere afzet van mest kan worden gerekend met 5 tot 14 Euro/kuub afhankelijk van regionale verschillen, extra kosten voor te verwerken kuubs zijn 3 tot 6 Euro. Hierbij is uitgegaan van behoud van derogatie voor de lange termijn.


De normen en de uitwerking van de normen worden gepubliceerd in ‘Kwantitatieve Informatie Veehouderij 2018-2019’, een uitgave van Wageningen Livestock Research (verschijnt in september).