Nieuws

Beter overzicht met vernieuwde KringloopWijzer

Gepubliceerd op
16 januari 2014

De KringloopWijzer gaat 2014 in met een nieuw gezicht. Met verbeteringen in de invoer en een andere opzet van de uitvoer verbetert het overzicht. De bedrijfsopzet en belangrijkste resultaten zijn naar voren gehaald zodat een melkveehouder sneller kan zien wat de sterke en zwakke punten van het bedrijf zijn.

Naar aanleiding van opmerkingen van gebruikers zijn de invoermogelijkheden van de KringloopWijzer op een aantal punten verbeterd. Uitgangspunt hierbij is dat veel voorkomende situaties gemakkelijker ingevuld kunnen worden:

  • Bij grond is een duidelijker onderscheid gemaakt tussen de gewassen: de oppervlaktes grasland, maïsland en overig bouwland zijn afzonderlijk in te vullen.
  • Bij kunstmest wordt eerst gevraagd naar de veel voorkomende kunstmeststoffen en daarna pas naar de minder voorkomende ureumhoudende kunstmeststoffen. Ook is de kunstmestgift op grasland zichtbaar gemaakt na invullen van de kunstmestgiften op bouwland.
  • Er is een nieuw tabblad ‘bodem en gewas’ geïntroduceerd waarbij meerdere grondsoorten per bedrijf en gewas in te vullen zijn en ook extra informatie over vanggewassen en vruchtwisseling wordt gevraagd. In de ‘toelichting’ zijn de afgeleide gebruiksnormen voor fosfaat in het verleden ook beter beschreven.
  • In het tabblad ‘overig’ is per staltype de Rav-code toegevoegd.

Overzichtelijker uitvoer

"Bedrijfsportret" (Klik om te vergroten)
"Bedrijfsportret" (Klik om te vergroten)

In de uitvoer van de nieuwe KringloopWijzer zijn de resultaten overzichtelijker geordend. In de eerste twee tabbladen zijn de belangrijkste bedrijfskenmerken en resultaten samengevat in het “bedrijfsportret” en in een tabblad “kengetallen” (zie afbeeldingen). Naast de uitkomsten van het bedrijf zijn in beide tabbladen de uitkomsten van een referentiegroep van het LEI weergegeven. Door de resultaten van het bedrijf met de referentiegroep te vergelijken zijn snel en eenvoudig sterke en zwakke punten te ontdekken. Naast de getallen zijn ook ‘scoretekens’ weergegeven. Een kruisje geeft aan dat het bedrijf op een onderdeel slechter scoort dan het LEI-gemiddelde en een ‘V-tje’ geeft aan dat het bedrijf beter scoort. In de opvolgende tabbladen worden de resultaten verder uitgediept en kunnen ze nader geanalyseerd worden.

In aansluiting op de samenvattende tabbladen zijn de resultaten van de bedrijfsspecifieke excretie (BEX) en de bedrijfsspecifieke fosfaatnorm (BEP) weergegeven en worden ook de efficiënties, verliezen en ammoniakemissie samengevat.

Nadat in de eerste tabbladen de resultaten zichtbaar zijn gemaakt, laten een tweetal volgende tabbladen het rantsoen zien en worden voedingskengetallen gescoord. Vervolgens wordt het voordeel van de bedrijfseigen fosfaatnorm voor het bedrijf berekend en is te zien hoe het bedrijf ten opzichte van de LEI referentie scoort voor wat betreft bodem, bemesting en gewasopbrengsten.

Niet veranderd is de prettige grafische weergave van de verschillende kringlopen.

Uitprinten

"Kengetallen" (Klik om te vergroten)
"Kengetallen" (Klik om te vergroten)

Het uitprinten van het rapport biedt in de nieuwe versie meer mogelijkheden. Er kan gekozen worden voor een beperkte uitdraai met alleen de samenvatting, maar er kunnen ook verschillende opties gekozen worden waarbij detailuitvoer zichtbaar wordt gemaakt. In het rapport worden de diverse overzichten en grafieken per deelbalans nu gegroepeerd weergegeven. De opbouw is nu als volgt: Bedrijf-Vee-Bodem. Hiermee is analyse van de resultaten gemakkelijker gemaakt.

Blijven ontwikkelen

Met het nieuwe gezicht is de KringloopWijzer overzichtelijker en gebruiksvriendelijker geworden. De makers streven er naar om het programma zo eenvoudig en overzichtelijk mogelijk te maken en zullen daarom ook na deze verbetering het programma verder blijven ontwikkelen.

Op www.mijnkringloopwijzer.nl vindt u meer informatie over de KringloopWijzer, en ook een link om het programma te downloaden.