Nieuws

Veldonderzoek naar een beter kalibemestingsadvies voor snijmaïs gestart

Gepubliceerd op
16 maart 2015

Het huidige kalibemestingsadvies voor snijmaïsteelt is ruim 40 jaar oud en gebaseerd op verouderde bodemanalysemethoden. Wageningen UR Livestock Research en Nutriënten Management Instituut (NMI) gaan daarom gezamenlijk veldonderzoek uitvoeren om tot een nieuw kalibemestingsadvies te komen dat past binnen het huidige mestbeleid. Dit veldonderzoek is een vervolg op een voorstudie die leidde tot het advies om af te stappen van het K-getal en over te schakelen naar een nieuwe analysemethode waarmee de kalibeschikbaarheid en de -voorraad in de bodem worden bepaald. Het onderzoek wordt gefinancierd door ZuivelNL.

Het onderzoek bestaat uit twee onderdelen:

  1. Drie detailproeven (twee op zandgrond en één op kleigrond) met verschillende kali bemestingsniveaus in combinatie met breedwerpige toediening en toediening in de vorm van rijenbemesting van zowel kalikunstmest als drijfmest. Op basis hiervan wordt vastgesteld welke kalibemesting nodig is voor een economisch optimale opbrengst en wat de efficiëntie van kali is wanneer het wordt toegediend als rijenbemesting.
  2. Veertig proefveldjes op twintig praktijkbedrijven (12 op zandgrond en 8 op kleigrond) met wel en geen drijfmest en verschillende kalibemestingsniveaus. Daarbij verschillen de twee proefveldjes per bedrijf in K-toestand. Op deze manier wordt het effect van andere bodemparameters zoals als pH, Mg-gehalte, CEC, CEC-bezetting, en organische stof op de K-beschikbaarheid  gekwantificeerd.

Na het eerste jaar zal samen met de Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen (www.bemestingsadvies.nl) op basis van de resultaten worden bekeken of en hoe het onderzoek in een tweede jaar wordt voortgezet.

Huidig advies verouderd

Een goede kalivoorziening bij de teelt van maïs is van belang voor een goede opbrengst en een efficiënte benutting van stikstof en fosfaat. Kali is een element dat bijdraagt aan de stevigheid, vochthuishouding en stressbestendigheid van de plant.

Het huidige kalibemestingsadvies voor maïs dateert van begin jaren zeventig van de vorig eeuw en was afgeleid uit aardappelbemestingsproeven. Het is ontwikkeld voor continuteelt en is een combinatie van een bodemgericht en een gewasgericht advies (www.handboeksnijmais.nl). Het nieuwe veldonderzoek is een vervolg op een voorstudie waarin onder andere werd aanbevolen om onderzoek uit te voeren naar de gewasrespons op de K-beschikbaarheid, bepaald met een analysemethode waarmee de intensiteit (op korte termijn beschikbaar) en de capaciteit (op langere termijn beschikbaar) worden bepaald. Tevens werd aanbevolen om de efficiëntie van kali toegediend als rijenbemesting mee te nemen in het onderzoek.

De studie naar achtergronden en verbeteringen van het huidige advies staat in rapport Doeltreffend kalibemestingsadvies voor snijmaïs.