Nieuws

Tips en adviezen voor de beste maisopbrengst

Gepubliceerd op
16 oktober 2023

Hoe krijg je de beste maisopbrengst en -kwaliteit? Die vraag staat centraal tijdens de bemestingsdemo “Meer mais met minder mest” op het demobedrijf van Marcel Betten in het Friese Elsloo. Alhoewel de prijzen voor de beste bemestingsmethode pas bij de oogst verdeeld worden, zagen de deelnemers de effecten in het veld en namen zij veel praktische tips en adviezen mee naar huis.

“Door het afbouwen van de derogatie mogen we steeds minder drijfmest op het land brengen, maar we willen wél een zo hoge maisopbrengst en goede ruwvoerkwaliteit behouden”, verklaart Marcel Betten van loonbedrijf De Samenwerking de aanleiding van de demo. Marcel maakt deel uit van het netwerk DAW demobedrijven en is constant op zoek naar manieren om het land beter te bewerken.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Bemestingsproef

Voor de zomer zijn in samen werking met Bemest op z’n Best en NUTRI-CHECK NET achttien stroken mais ingezaaid en bemest volgens verschillende technieken en drijfmestdoseringen. Elke techniek heeft zijn eigen stikstofemissiefactor. “Wat je aan stikstof niet de lucht in laat vliegen, komt ten goede van het gewas”, is de logische constatering van de loonwerker. “Dat bepaalt ook wat je vervolgens kunt besparen op de kunstmestgift.” Voor de proef is op basis van een theoretische berekening en bodemanalyses in wisselende hoeveelheid bijbemest: exact op advies, +40 kg N en -40 kg N. “Bij de oogst eind oktober meten en wegen we de drogestofopbrengst per strook en de voederwaarde. Dan weten we elke bemestingsmethode en -dosering de hoogste gewasopbrengst oplevert”, legt Marcel uit. “Een beoordeling op het oog laat zien dat een lage drijfmestdosering als basisbemesting in combinatie met extra bijbemesting na enkele weken goed lijkt uit te pakken. Ook de strokeninjecteur komt er qua techniek positief uit.”

Elke bemestingstechniek kent zijn eigen stikstofemissiefactor.

Handige tips en adviezen:

De deelnemers aan de demo deden veel kennis en adviezen op van de experts van Bemest op z’n Best, Delphy, Evers Agro, Ten Have Seeds en WPA-Robertus bij de zes demo-onderdelen. Enkele tips die zij meegaven:

Bodem

 • Inventariseer of er storende, verdichte lagen in de bodem van je perceel zitten. Dit kan o.a. met een prikstok of door te kijken waar er water op het perceel blijft staan. Zoek de storende laag op en woel deze om met een diepe of ondiepe woeltechniek.
 • Gebruik de gratis app OneSoil Scouting om aan de hand van satellietbeelden de ontwikkeling van je gewas te volgen of probleemgebieden in je percelen op te sporen. De kleuren op de kaart (rood, geel, groen) zeggen iets over de verschillen in gewasgroei in hoeveelheid biomassa op het land.

Spoor de probleemgebieden in je perceel op en pas grondbewerking of bemesting daar op aan.

Bemesting

 • Kies in het voorjaar voor een bemestingstechniek met zo laag mogelijke emissiefactor, passend bij jouw grondsoort en de heersende (weers-)omstandigheden op jouw perceel en op het moment van bemesten.
 • Bemest de mais in twee keer, dan kun je gedurende het seizoen beoordelen hoe de mais erbij staat en bepalen wat er in juni nog als extra mestgift nodig is. Gebruik dan een snel werkende meststof zoals kunstmest of spuiwater met stikstof van eigen bedrijf.
 • Bemest de mais niet te zuinig, maar ook niet onnodig veel. Neem bodem- en/of plant-monsters en laat deze analyseren bij bijvoorbeeld Eurofins om te bepalen wat het gewas aan (bij)bemesting nodig heeft.
 • Het is de uitdaging om zoveel mogelijk kwalitatief goed ruwvoer te telen per kilogram gegeven stikstof. Dat vraagt een passend bemestingsplan, precies bemesten en inzicht in werkelijke opbrengst.

Het verschil in stengelkwaliteit en kolfontwikkeling is duidelijk te zien.

Groenbemester, onderzaai

 • Zorg voor een geslaagde groenbemesterteelt en werk deze netjes onder. Kies hierbij voor een groenbemester die past bij jouw grondsoort en het toekomstig gebruik van het perceel.
 • Door de bijbemesting te combineren met schoffelen en onderzaai, zijn de bewerkingskosten minimaal.
 • Een voordeel van onderzaai ten opzichte van een vanggewas: je hoeft de mais niet per se te oogsten vóór 1 oktober om het vanggewas op tijd te kunnen inzaaien. Oogst de mais wanneer jij de tijd rijp acht.

Onkruidbestrijding

 • Start in een vroeg stadium met onkruidbestrijding om probleemonkruiden direct aan te pakken.
 • Een voordeel van schoffelen als onkruidbestrijding: zo maak je dichte grond open, verbetert de groei en gebruik je minder chemische middelen.

Maisras

 • Kies een maisras dat past bij jouw teeltdoel én de grondsoort.

Slotbijeenkomst in december

Na de oogst van de achttien maisstroken weten we welke bemestingsmethode, drijfmestdosering en bijbemesting de hoogste maisopbrengst geeft en verdelen we de prijzen. In december houden we de afsluitende bijeenkomst van deze serie demo’s en bespreken we het resultaat. Wil je hier bij zijn, stuur dan een mail naar innovatiemestaanwending@wur.nl, dan ontvang je t.z.t. de uitnodiging.

Initiatiefnemers

Deze demodag is een initiatief van Marcel Betten van Loonbedrijf De Samenwerking als een van de deelnemende demobedrijven aan het netwerk DAW demobedrijven van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW), het programma Bemest op z’n Best en NUTRI-CHECK NET. De demo wordt mede mogelijk gemaakt door (een financiële bijdrage vanuit) het LTO Noord Innovatiefonds.