Project

Risico op nitraatuitspoeling bij scheuren van grasland in het voorjaar

In het kader van de Nitraatrichtlijn is met de Europese Commissie afgesproken dat scheuren van grasland op zandgrond alleen in het voorjaar (tot 1 juni) is toegestaan.

Voor de landbouwsector zou verruiming van de periode van het scheuren van grasland tot 1 juli beter passen in hun bedrijfsvoering en het mogelijk maken om nog één of twee sneden te oogsten voordat het grasland wordt vernieuwd.

In 2010 en 2011 is veldonderzoek uitgevoerd op twee zandgronden met als doel het bepalen van het effect van tijdstip van scheuren en herinzaai in het voorjaar op het risico op nitraatuitspoeling. In het onderzoek is de hoeveelheid minerale stikstof in de bodem in het najaar bepaald na het scheuren van grasland op drie tijdstippen in het voorjaar en in niet-gescheurd grasland. De hoeveelheid minerale stikstof in de bodem in het najaar is een indicator voor het risico op nitraatuitspoeling.

Uitvoerende instelling

Alterra

Financier

Productschap Zuivel

Producten

Projectleider   

Gerard Velthof (Alterra)

tel: 0317-486503