Project

Natuurlijk gedrag van de koe

Gedragsonderzoek geeft inzicht in de betekenis en praktische relevantie van het sociaal gedrag van melkkoeien voor weidegang, in samenhang met het houderijsysteem.

Koeien zijn kuddedieren en sociale structuren bepalen hoe individuen gebruik maken van beschikbare ruimte en resources zoals grasland, rustplaatsen en de melkrobot. Kennis van de wijze waarop sociale factoren doorwerken in praktijk-relevant gedrag, zoals grazen en melkrobotbezoek, opent nieuwe mogelijkheden om te sturen op natuurlijke gedrag, dierenwelzijn en productieresultaten.

Gedragsonderzoek

Verondersteld wordt dat de efficiëntie van beweiding in termen van bijvoorbeeld grasopname, beweidingsverliezen en koeverkeer niet alleen wordt beïnvloed door bedrijfsgebonden factoren, maar ook door factoren gerelateerd aan het gedrag van de individuele koe en van de kudde als geheel. De (deels fundamentele) kennis die in dit onderzoek wordt opgedaan moet uiteindelijk vertaald kunnen worden naar voor de praktijk bruikbare methoden en technieken waarmee het gedrag van melkkoeien zodanig kan worden gecontroleerd en beheerst dat beweiding beter ingepast kan worden in moderne bedrijfssystemen in de Nederlandse melkveehouderij.

Doel

Verhogen van beweidingsrendement van drie bedrijfssystemen door:

  • Verbeteren van de koerouting naar de robot;
  • Verminderen van vertrapping van weidegras (met name in het voor- en najaar);
  • Verhogen van de grasopname door kort afvreten van de wei;
  • Veel melk uit gras te produceren

Verwachte resultaten

De kennis die in dit project wordt opgedaan maak het mogelijk om:

  • Het gedrag van melkkoeien te controleren en te beheersen zodat beweiding beter ingepast kan worden in moderne bedrijfssystemen in de Nederlandse melkveehouderij;
  • Het beweidingssysteem en/of het management rond beweiding af te stemmen op het type koe c.q. kudde;
  • Een weidekoe te fokken die een hoog beweidingsrendement realiseert bij verschillende beweidingsystemen (langere termijn);
  • De resultaten worden onder de aandacht gebracht via vakbladen en op de website van Verantwoorde Veehouderij

Achtergrondinformatie

Producten

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan